Uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI​ ​ UVJETI​ ​ KORIŠTENJA​ ​ USLUGE​ ​ ONLINE​ ​ KUPOVINE​ ​ NA​ ​ WEB​ ​ STRANICI WWW.PRODAJA-BICIKLA.COMInternet​ ​ stranica​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ može​ ​ se​ ​ koristiti​ ​ za​ ​ Vašu​ ​ privatnu​ ​ upotrebu​ ​ bez ikakvih​ ​ naknada​ ​ za​ ​ korištenje,​ ​ a ​ ​ prema​ ​ Uvjetima​ ​ kupnje​ ​ koji​ ​ su​ ​ niže​ ​ navedeni.Molimo​ ​ Vas​ ​ da​ ​ pažljivo​ ​ pročitate​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ korištenja​ ​ usluge​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ prije korištenja​ ​ web​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ ostvarivanja​ ​ kupnje​ ​ proizvoda oglašenih​ ​ na​ ​ istoj​ ​ ili​ ​ dobivanja​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ pojedinom​ ​ proizvodu.

Korištenjem​ ​ internet​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ zbog​ ​ kupovine​ ​ ili​ ​ prikupljanja informacija​ ​ o ​ ​ proizvodima​ ​ koji​ ​ se​ ​ na​ ​ njoj​ ​ nalaze,​ ​ potvrđujete​ ​ kako​ ​ ste​ ​ upoznati​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Općim uvjetima​ ​ korištenja​ ​ te​ ​ kako​ ​ ste​ ​ s ​ ​ istima​ ​ suglasni.​ ​ Ukoliko​ ​ niste​ ​ suglasni​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Uvjetima nemojte​ ​ koristiti​ ​ ovu​ ​ web​ ​ stranicu​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ kupnje​ ​ proizvoda,​ ​ pribavljanja​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ istima ili​ ​ bilo​ ​ koju​ ​ drugu​ ​ svrhu.

1.​ ​ Opće​ ​ odredbe

Prodavatelj​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ stavlja​ ​ na​ ​ raspolaganje​ ​ Korisnicima​ ​ te​ ​ ih​ ​ upućuje​ ​ da​ ​ se obvezno​ ​ detaljno​ ​ upoznaju​ ​ s ​ ​ istima​ ​ prije​ ​ korištenja​ ​ Internet​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ ostvarivanja​ ​ kupnje​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ istoj​ ​ ili​ ​ dobivanja informacija​ ​ o ​ ​ pojedinom​ ​ proizvodu.​ ​ Pristupanjem​ ​ kupnji​ ​ proizvoda​ ​ putem​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ ili posjećivanjem​ ​ ove​ ​ internet​ ​ stranice​ ​ zbog​ ​ dobivanja​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ pojedinom​ ​ proizvodu,
smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ su​ ​ Korisnici​ ​ upoznati​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Uvjetima​ ​ te​ ​ da​ ​ su​ ​ s ​ ​ istima​ ​ suglasni.​ ​ Ukoliko Korisnici​ ​ nisu​ ​ suglasni​ ​ s ​ ​ ovim​ ​ Uvjetima​ ​ kupnje,​ ​ Prodavatelj​ ​ ih​ ​ upućuje​ ​ da​ ​ ne​ ​ koriste​ ​ Internet stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ kupnje​ ​ proizvoda​ ​ ili​ ​ pribavljanja​ ​ informacija​ ​ o istima.

1.1​ ​ Pojmovi

U​ ​ Općim​ ​ uvjetima​ ​ pojmovi​ ​ pisani​ ​ podebljanim​ ​ slovima​ ​ imaju​ ​ slijedeće​ ​ značenje: Prodavatelj:​ ​ MIHALEC​ ​ TRGOVINA​ ​ društvo​ ​ s ​ ​ ograničenom​ ​ odgovornošću​ ​ za​ ​ trgovinu​ ​ i usluge,​ ​ Prelog​ ​ (Grad​ ​ Prelog),​ ​ Jug​ ​ I ​ ​ 14,​ ​ upisano​ ​ u ​ ​ Sudski​ ​ registar​ ​ Trgovačkog​ ​ suda​ ​ u Varaždinu​, broj Tt-10/1383-2, ​ pod​ ​ matičnim​ ​ brojem​ ​ subjekta​ ​ upisa​ ​ (MBS):​ ​ 070072778,​ matični broj (MB): 2029383, ​ osobni​ ​ identifikacijski broj​ ​ (OIB):​ ​ 06982176064,​ ​ IBAN:​ ​ HR7423400091116028711,​ ​ otvoren​ ​ kod​ ​ PRIVREDNA BANKA​ ​ ZAGREB,​ ​ i ​ ​ HR3723600001102183641,​ ​ otvoren​ ​ kod​ ​ ZAGREBAČKA​ ​ BANKA www.prodaja-bicikla.com​ ​ – ​ ​ Internet​ ​ stranica​ ​ u ​ ​ vlasništvu​ ​ Prodavatelja;

Kupac:​ ​ osoba​ ​ koja​ ​ putem​ ​ sredstava​ ​ elektroničke​ ​ komunikacije​ ​ registrira​ ​ svoje​ ​ osobne podatke​ ​ i ​ ​ naruči​ ​ barem​ ​ jedan​ ​ proizvod​ ​ ponuđen​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici www.prodaja-bicikla.com;Posjetitelj​ ​ Internet​ ​ stranice:osoba​ ​ koja​ ​ putem​ ​ sredstava​ ​ elektroničke​ ​ komunikacije​ ​ pristupi na​ ​ www.prodaja-bicikla.com,​ ​ te​ ​ bez​ ​ da​ ​ se​ ​ registrira,​ ​ slobodno​ ​ razgledava​ ​ istaknutu​ ​ ponudu proizvoda;

Korisnici:​ ​ Kupci​ ​ i ​ ​ Posjetitelji​ ​ stranica​ ​ zajedno;

Korisnički​ ​ podaci​ ​ – ​ ​ cjelina​ ​ koju​ ​ čine​ ​ e-mail​ ​ adresa​ ​ i ​ ​ lozinka​ ​ koje​ ​ omogućuju​ ​ samo​ ​ jednom Korisniku​ ​ pristup​ ​ zaštićenim​ ​ područjima​ ​ Stranice​ ​ kojom​ ​ se​ ​ može​ ​ pristupiti​ ​ Proizvodima.

Korištenje​ ​ www.prodaja-bicikla.com:​ ​ pristup​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ radi​ ​ dobivanja informacija​ ​ o ​ ​ sadržaju​ ​ iste,​ ​ o ​ ​ ponudi,​ ​ proizvodima​ ​ i ​ ​ /ili​ ​ ostvarivanju​ ​ Internet​ ​ trgovine;

Online​ ​ kupnja:​ ​ ostvarivanje​ ​ kupnje​ ​ proizvoda​ ​ putem​ ​ www.prodaja-bicikla.com;

Maloprodajna​ ​ cijena​ ​ je​ ​ cijena​ ​ koja​ ​ je​ ​ istaknuta​ ​ uz​ ​ svaki​ ​ proizvod​ ​ i ​ ​ izražena​ ​ je​ ​ u ​ ​ kunama​ ​ s pripadajućim​ ​ PDV-om;

Prihvaćena​ ​ ponuda​ ​ je​ ​ ponuda​ ​ po​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ izvršena​ ​ uplata;

Proizvodi:​ ​ svi​ ​ proizvodi​ ​ koji​ ​ su​ ​ istaknuti​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com,​ ​ a ​ ​ koje​ ​ je​ ​ moguće​ ​ kupiti
putem​ ​ online​ ​ kupovine;

Sadržaj​ ​ uključuje​ ​ :

sve​ ​ informacije​ ​ s ​ ​ web​ ​ stranice​ ​ kojima​ ​ se​ ​ može​ ​ pristupiti​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način sadržaj​ ​ svakog​ ​ e-maila​ ​ kojeg​ ​ Prodavatelj​ ​ šalje​ ​ Korisnicima informacije​ ​ u ​ ​ vezi​ ​ proizvoda,​ ​ usluga​ ​ i/ili​ ​ tarifa​ ​ Prodavatelja​ ​ u ​ ​ određenom​ ​ razdoblju.

Podaci​ ​ o ​ ​ Prodavatelju
Usluga​ ​ : ​ ​ usluga​ ​ elektronske​ ​ trgovine​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ javno​ ​ raspoloživim​ ​ dijelovima​ ​ Stranice,​ ​ u smislu​ ​ pružanja​ ​ mogućnosti​ ​ Korisnicima​ ​ da​ ​ ugovaraju​ ​ proizvode​ ​ i/ili​ ​ usluge​ ​ koristeći isklučivo​ ​ elektronska​ ​ sredstva,​ ​ uključujući​ ​ i ​ ​ druga​ ​ sredstva​ ​ komunikacije​ ​ na​ ​ daljinu;

Transakcija​ ​ – ​ ​ uplata​ ​ ili​ ​ povrat​ ​ iznosa​ ​ uplate​ ​ nakon​ ​ što​ ​ je​ ​ Prodavatelj​ ​ prodao​ ​ proizvod/uslugu Korisniku,​ ​
korištenjem​ ​ usluga​ ​ posrednika​ ​ pri​ ​ kartičnom​ ​ plaćanju​ ​ kojeg​ ​ Prodavatelj​ ​ prihvaća, bankovnim​ ​ transferom,​ ​ ili​ ​ na​ ​ neku​ ​ treći​ ​ način​ ​ dozvoljen​ ​ od​ ​ strane​ ​ Prodavatelja​ ​ bez​ ​ obzira​ ​ na način​ ​ isporuke.

Značenje​ ​ izraza​ ​ navedenih​ ​ u ​ ​ ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima​ ​ (riječi​ ​ u ​ ​ jednini​ ​ uključuju​ ​ i ​ ​ množinu​ ​ i obrnuto,​ ​ osim​ ​ ako​ ​ iz​ ​ konteksta​ ​ ne​ ​ proizlazi​ ​ drugačije).

1.2.​ ​ Pristup​ ​ Internet​ ​ stranici

Pristupom​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ putem​ ​ odgovarajućeg​ ​ tehničkog​ ​ sredstva​ ​ pristupa​ ​ i ​ ​ njihovim korištenjem​ ​ svaki​ ​ Korisnik​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ poštivati​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ i ​ ​ pristaje​ ​ da​ ​ se​ ​ na​ ​ njega primjenjuju​ ​ odredbe​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta.

1.3.​ ​ Ugovor​ ​ o ​ ​ kupoprodaji

Ugovor​ ​ o ​ ​ kupoprodaji​ ​ Proizvoda​ ​ između​ ​ Kupca​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ zaključen​ ​ je​ ​ trenutkom​ ​ potvrde plaćanja​ ​ proizvoda,​ ​ kada​ ​ Prodavatelj​ ​ primi​ ​ elektroničku​ ​ poruku​ ​ koja​ ​ sadrži​ ​ izjavu​ ​ Kupca​ ​ kao ponuđenog​ ​ da​ ​ prihvaća​ ​ ponudu,​ ​ odnosno​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ kada​ ​ Prodavatelj​ ​ zaprimi​ ​ narudžbu Proizvoda​ ​ od​ ​ strane​ ​ Kupca.

1.4.​ ​ Online​ ​ kupovina​ ​ u ​ ​ Republici​ ​ Hrvatskoj

Online​ ​ kupovinu​ ​ Proizvoda​ ​ moguće​ ​ je​ ​ izvršiti​ ​ samo​ ​ na​ ​ području​ ​ Republike​ ​ Hrvatske​ ​ što podrazumijeva​ ​ dostavu​ ​ kupljenih​ ​ Proizvoda​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ istom​ ​ području.

1.5.​ ​ Prihvaćanje​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Ovi​ ​ Opći​ ​ uvjeti​ ​ sastavljeni​ ​ su​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ (dalje​ ​ u ​ ​ tekstu:​ ​ ZZP), Zakonom​ ​ o ​ ​ elektroničkoj​ ​ trgovini​ ​ (dalje​ ​ u ​ ​ tekstu:​ ​ ZET)​ ​ i ​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima (dalje​ ​ u ​ ​ tekstu:​ ​ ZOO),​ ​ te​ ​ zajedno​ ​ sa​ ​ podacima​ ​ objavljenim​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici www.prodaja-bicikla.com​ ​ predstavljaju​ ​ predugovornu​ ​ obavijest​ ​ u ​ ​ smislu​ ​ članka​ ​ 57.​ ​ ZZP.
Korištenjem​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ Korisnik​ ​ upoznat​ ​ sa​ ​ ovim​ ​ Općim uvjetima​ ​ te​ ​ da​ ​ iste​ ​ prihvaća.​ ​ Prodavatelj​ ​ otklanja​ ​ svaku​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ sva​ ​ sporna​ ​ pitanja koja​ ​ bi​ ​ eventualno​ ​ mogla​ ​ proizaći​ ​ iz​ ​ razloga​ ​ što​ ​ Posjetitelj​ ​ stranica,​ ​ Korisnik​ ​ i/ili​ ​ Kupac​ ​ nije pročitao​ ​ Opće​ ​ uvjete.

2.​ ​ OGRANIČENJA​ ​ KORIŠTENJA​ ​ I ​ ​ ODGOVORNOSTI

2.1.​ ​ Obveze​ ​ korisnika​ ​ prilikom​ ​ korištenja

Korisnik​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ da​ ​ neće:
Koristiti​ ​ Internet​ ​ stranicu​ ​ Prodavatelja​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ koji​ ​ je​ ​ protivan​ ​ pozitivnim​ ​ propisima.
Unositi​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranicu​ ​ Prodavatelja​ ​ ili​ ​ distribuirati​ ​ putem​ ​ Internet​ ​ stranica​ ​ bilo​ ​ kakve sadržaje​ ​ koji​ ​ su​ ​ protivni​ ​ pozitivnim​ ​ propisima,​ ​ mijenjati,​ ​ brisati​ ​ ili​ ​ uništavati​ ​ bilo​ ​ kakve podatke​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ Prodavatelja.

2.2.​ ​ Dokumenti,​ ​ podaci​ ​ i ​ ​ informacije

Dokumenti,​ ​ podaci​ ​ i ​ ​ informacije​ ​ objavljeni​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ ne​ ​ smiju​ ​ se​ ​ reproducirati, distribuirati​ ​ ili​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ koristiti​ ​ u ​ ​ komercijalne​ ​ svrhe​ ​ bez​ ​ izričitog​ ​ pristanka Prodavatelja​ ​ ili​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ koji​ ​
može​ ​ uzrokovati​ ​ štetu​ ​ Prodavatelju​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojoj​ ​ trećoj strani.

Korištenjem​ ​ web​ ​ stranica​ ​ korisniku​ ​ se​ ​ daje​ ​ ograničena,​ ​ neisključiva,​ ​ neprenosiva​ ​ i ​ ​ opoziva dozvola​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ sadržaja​ ​ web​ ​ stranica​ ​ na​ ​ način​ ​ da​ ​ se​ ​ iste​ ​ pregledavaju​ ​ za​ ​ osobne svrhe.

Prodavatelj​ ​ izričito​ ​ zadržava​ ​ i ​ ​ ne​ ​ prenosi​ ​ na​ ​ korisnika​ ​ bilo​ ​ koja​ ​ druga​ ​ prava​ ​ u ​ ​ odnosu​ ​ na sadržaj​ ​ web​ ​ stranica,​ ​ te​ ​ zabranjuje​ ​ korištenje​ ​ sadržaja​ ​ web​ ​ stranica,​ ​ osim​ ​ kako​ ​ je​ ​ to određeno​ ​ ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima​ ​ i ​ ​ kako​ ​ je​ ​ to​ ​ eventualno​ ​ dozvoljeno​ ​ uputama​ ​ na​ ​ samim​ ​ web stranicama.

Korisnik​ ​ osobito​ ​ nema​ ​ pravo​ ​ skidati,​ ​ umnožavati,​ ​ mijenjati,​ ​ uređivati,​ ​ distribuirati,​ ​ prikazivati, brisati,​ ​ slati,​ ​ prodavati,​ ​ preprodavati,​ ​ prilagođavati,​ ​ mijenjati​ ​ sadržaj,​ ​ stvarati​ ​ izvedenice, uključivati​ ​ na​ ​ druge​ ​ Internet​ ​ stranice​ ​ ili​ ​ medije​ ​ ili​ ​ koristiti​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ osim​ ​ za​ ​ osobne svrhe​ ​ za​ ​ kućnu​ ​ uporabu.

Korisnici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ mogu​ ​ postaviti​ ​ osvrte,​ ​ komentare​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ sadržaje isključivo​ ​ na​ ​ mjesta​ ​ koja​ ​ dozvoli​ ​ Prodavatelj,​ ​ sve​ ​ dok​ ​ ti​ ​ sadržaji​ ​ nisu​ ​ nezakonite,​ ​ opscene​ ​ i prijeteće​ ​ prirode,​ ​ te​ ​ nisu​ ​ u ​ ​ svrsi​ ​ diskreditiranja​ ​ nečijeg​ ​ dobrog​ ​ imena,​ ​ povređivanja privatnosti,​ ​ povrede​ ​ prava​ ​ intelektualnog​ ​ vlasništva​ ​ treće​ ​ osobe​ ​ ili​ ​ slične​ ​ prirode.​ ​ Prodavatelj zadržava​ ​ pravo​ ​ (ali​ ​ ne​ ​ i ​ ​ obvezu)​ ​ da​ ​ provjerava​ ​ sve​ ​ postavljene​ ​ sadržaje​ ​ te​ ​ izbriše​ ​ sadržaje koji​ ​ ne​ ​ odgovaraju​ ​ gore​ ​ navedenim​ ​ pravilima.

Postavljanjem​ ​ sadržaja,​ ​ teksta,​ ​ fotografija,​ ​ videa​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojiih​ ​ drugih​ ​ materijala​ ​ na www.prodaja-bicikla.com​ ​ Kupci​ ​ daju​ ​ Prodavatelju​ ​ neekskluzivno,​ ​ trajno,​ ​ neopozivo​ ​ i ​ ​ potpuno pravo​ ​ korištenja,​ ​ reprodukcije,​ ​ izmjena​ ​ i ​ ​ prilagodbi,​ ​ izdanja,​ ​ prijevoda,​ ​ kreiranja​ ​ izvedenih sadržaja​ ​ te​ ​ prikazivanja​ ​ i ​ ​ distribucije​ ​ takvih​ ​ sadržaja​ ​ diljem​ ​ svijeta​ ​ putem​ ​ svih​ ​ medija​ ​ bez obveze​ ​ plaćanja​ ​ naknade.​ ​ Korisnici​ ​ ujedno​ ​ daju​ ​ Prodavatelju​ ​ i ​ ​ njegovim​ ​ partnerima​ ​ pravo korištenja​ ​ imena​ ​ i/ili​ ​ znaka​ ​ koje​ ​ ste​ ​ naveli​ ​ sa​ ​ sadržajima.

Postavljanjem​ ​ sadržaja​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ tipa​ ​ ili​ ​ oblika​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Korisnici potvrđuju​ ​ i ​ ​ jamče​ ​ da:

su​ ​ vlasnici​ ​ sadržaja​ ​ kojeg​ ​ postavljaju​ ​ ili​ ​ da​ ​ na​ ​ isti,​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ drugi​ ​ način​ ​ imaju​ ​ prava​ ​ za korištenje;
su​ ​ sadržaji​ ​ istiniti;
korištenje​ ​ sadržaja​ ​ kojeg​ ​ postavljaju​ ​ ne​ ​ povređuje​ ​ ova​ ​ pravila​ ​ te​ ​ neće​ ​ nanijeti​ ​ štetu​ ​ trećim osobama;
će​ ​ nadoknaditi​ ​ štetu​ ​ za​ ​ čiju​ ​ se​ ​ naknadu​ ​ zahtjevi​ ​ postave​ ​ prema​ ​ Prodavatelju,​ ​ a ​ ​ zbog eventualne​ ​ štete​ ​ koja​ ​ bi​ ​ nastala​ ​ vašim​ ​ sadržajima.
Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo​ ​ (ali​ ​ ne​ ​ i ​ ​ obvezu)​ ​ da​ ​ provjerava​ ​ i/ili​ ​ briše​ ​ sve​ ​ postavljene sadržaje.​ ​ Prodavatelj​ ​ ne​ ​ preuzima​ ​ nikakvu​ ​ pravnu​ ​ ili​ ​ moralnu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ bilo​ ​ koji sadržaj​ ​ koji​ ​ postavljaju​ ​ Korisnici​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ koja​ ​ treća​ ​ strana.​ ​ Ukoliko​ ​ je​ ​ to​ ​ izričito​ ​ dopušteno​ ​ na web​ ​ stranicama,​ ​ Korisnik​ ​ će​ ​ imati​ ​ pravo​ ​ skidati​ ​ (“download”)​ ​ određene​ ​ sadržaje.​ ​ U ​ ​ takvom slučaju​ ​ korisnik​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ da​ ​ će​ ​ takav​ ​ sadržaj​ ​ koristiti​ ​ isključivo​ ​ za​ ​ osobnu​ ​ uporabu,​ ​ te​ ​ da će​ ​ u ​ ​ odnosu​ ​ na​ ​ takav​ ​ sadržaj​ ​ u ​ ​ cijelosti​ ​ poštovati​ ​ odredbe​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta.

Fotografije​ ​ proizvoda​ ​ prikazane​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ su​ ​ isključivo​ ​ ilustrativne​ ​ prirode, te​ ​ ne​ ​ moraju​ ​ uvijek​ ​ i ​ ​ u ​ ​ svim​ ​ detaljima​ ​ odgovarati​ ​ stvarnom​ ​ izgledu​ ​ i ​ ​ sadržaju​ ​ proizvoda.
Obzirom​ ​ na​ ​ mogućnost​ ​ individualnog​ ​ podešavanja​ ​ monitora​ ​ na​ ​ računalu,​ ​ razlike​ ​ u ​ ​ percepciji boje​ ​ proizvoda​ ​ od​ ​ strane​ ​ ljudskog​ ​ oka​ ​ i ​ ​ slične​ ​ varijable,​ ​ Prodavatelj​ ​ ne​ ​ jamči​ ​ potpunusukladnost​ ​ boja​ ​ isporučenih​ ​ proizvoda​ ​ s ​ ​ bojama​ ​ kako​ ​ ih​ ​ Kupci​ ​ vide​ ​ na​ ​ zaslonu​ ​ svog monitora.

U​ ​ slučaju​ ​ gore​ ​ navedenog​ ​ nesklada​ ​ između​ ​ proizvoda​ ​ prikazanog​ ​ na​ ​ fotografiji​ ​ i isporučenog​ ​ proizvoda​ ​ ne​ ​ radi​ ​ se​ ​ o ​ ​ nedostatku​ ​ proizvoda​ ​ te​ ​ se​ ​ samim​ ​ time​ ​ ne​ ​ radi​ ​ o ​ ​ osnovi za​ ​ povrat​ ​ proizvoda.

Fotografije,​ ​ tekstovi,​ ​ te​ ​ ostali​ ​ materijali​ ​ ne​ ​ smiju​ ​ se​ ​ objavljivati,​ ​ prodavati,​ ​ javno​ ​ ili​ ​ privatno publicirati,​ ​ kopirati,​ ​ distribuirati,​ ​ transferirati​ ​ trećim​ ​ stranama,​ ​ mijenjati​ ​ i/ili​ ​ oštećivati,​ ​ koristiti za​ ​ nadovezivanje,​ ​ izlagati,​ ​ koristiti​ ​ u ​ ​ bilo​ ​ kojem​ ​ drugom​ ​ kontekstu​ ​ osim​ ​ izvornog​ ​ konteksta, odstranjivati​ ​ oznake​ ​ koje​ ​ označuju​ ​ autorsko​ ​ pravo​ ​ Prodavatelja​ ​ nad​ ​ sadržajem​ ​ kao​ ​ ni sudjelovati​ ​ u ​ ​ transferu,​ ​ prodaji,​ ​ distribuciji​ ​ materijala​ ​ ostvarenih​ ​ umnožavanjem,​ ​ izmjenom​ ​ ili prikazivanjem​ ​ sadržaja,​ ​ osim​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ izričitog​ ​ pristanka​ ​ Prodavatelja.

Sadržaj,​ ​ onako​ ​ kako​ ​ je​ ​ definiran​ ​ u ​ ​ točki​ ​ 1.1​ ​ uključuje,​ ​ ali​ ​ ne​ ​ ograničava​ ​ se​ ​ na​ ​ logo,​ ​ stilizirane prikaze,​ ​ trgovačke​ ​ simbole,​ ​ statične​ ​ slike,​ ​ dinamične​ ​ slike,​ ​ tekst​ ​ i/ili​ ​ multimedijske​ ​ sadržaje predstavljene​ ​ na​ ​ Stranici,​ ​ isključivo​ ​ je​ ​ vlasništvo​ ​ Prodavatelja​ ​ i ​ ​ zaštićen​ ​ je​ ​ domaćim​ ​ i međunarodnim​ ​ propisima​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ autorskog​ ​ i ​ ​ srodnih​ ​ prava​ ​ odnosno​ ​ prava​ ​ industrijskog vlasništva​ ​ i ​ ​ njegova​ ​ neovlaštena​ ​ uporaba​ ​ predstavlja​ ​ povredu​ ​ propisa​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ prava intelektualnog​ ​ vlasništva.​ ​ Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ sva​ ​ autorska​ ​ prava​ ​ stečena​ ​ na​ ​ izravan​ ​ ili neizravan​ ​ način​ ​ (licencama​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ i/ili​ ​ objavljivanje)​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ fotografija,​ ​ teksta,​ ​ te ostalog​ ​ objavljenog​ ​ materijala,​ ​ u ​ ​ smislu​ ​ pozitivnih​ ​ zakonskih​ ​ propisa​ ​ u ​ ​ Republici​ ​ Hrvatskoj.
Sav​ ​ softver​ ​ koji​ ​ se​ ​ koristi​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ vlasništvo​ ​ je​ ​ Prodavatelja​ ​ ili dobavljača​ ​ softverskih​ ​ rješenja​ ​ i ​ ​ također​ ​ je​ ​ zaštićen​ ​ propisima​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ autorskog​ ​ i ​ ​ srodnih prava.

Nije​ ​ dozvoljeno​ ​ korištenje​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ njenog​ ​ sadržaja​ ​ u HTML​ ​ Frame​ ​ elementima​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kakvim​ ​ „framing“​ ​ tehnikama​ ​ kako​ ​ bi​ ​ se​ ​ koristio​ ​ zaštitni​ ​ znak, logotip​ ​ ili​ ​ druge​ ​ informacije​ ​ u ​ ​ vlasništvu​ ​ Prodavatelja​ ​ (uključujući​ ​ slike,​ ​ tekst,​ ​ raspored elemenata​ ​ na​ ​ stranici​ ​ ili​ ​ formi)​ ​ bez​ ​ izravne​ ​ pisane​ ​ dozvole​ ​ Prodavatelja.​ ​ Nije​ ​ dozvoljeno korištenje​ ​ HTML​ ​ meta-tagova​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kakvog​ ​ skrivenog​ ​ (hidden)​ ​ teksta​ ​ koristeći​ ​ ime​ ​ ili​ ​ zaštitni znak​ ​ Prodavatelja​ ​ bez​ ​ izravne​ ​ pisane​ ​ dozvole​ ​ Prodavatelja. Prodavatelj​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ točnost​ ​ ili​ ​ pouzdanost​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ stava, mišljenja,​ ​ savjeta,​ ​ ili​ ​ izjave​ ​ koja​ ​ je​ ​ objavljena​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com,​ ​ od​ ​ strane Korisnika​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ koje​ ​ treće​ ​ osobe​ ​ koja​ ​ nije​ ​ ovlaštena​ ​ osoba​ ​ Prodavatelja.​ ​ Prodavatelj​ ​ također ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakav​ ​ gubitak​ ​ ili​ ​ štetu​ ​ nastalu​ ​ Kupcu​ ​ time​ ​ što​ ​ se​ ​ Kupac oslonio​ ​ na​ ​ informacije​ ​ dobivene​ ​ putem​ ​ www.prodaja-bicikla.com.​ ​ Kupci​ ​ preuzimaju cjelokupnu​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ procjenu​ ​ kvalitete,​ ​ točnosti,​ ​ korisnosti​ ​ ili​ ​ sjelovitosti​ ​ bilo​ ​ koje informacije,​ ​ ocjene,​ ​ stava,​ ​ mišljenja,​ ​ savjeta​ ​ ili​ ​ drugog​ ​ sadržaja​ ​ koji​ ​ je​ ​ dostupan​ ​ putem www.prodaja-bicikla.com.

2.3.​ ​ Odricanje​ ​ od​ ​ odgovornosti

2.3.1. Korištenje

Prodavatelj​ ​ se​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ odriče​ ​ svake​ ​ odgovornosti​ ​ koja​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ može​ ​ nastati​ ​ iz ili​ ​ je​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ način​ ​ vezana​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ Internet​ ​ stranice,​ ​ te​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakvu​ ​ štetu​ ​ koja​ ​ može nastati​ ​ Korisniku​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojoj​ ​ trećoj​ ​ strani​ ​ u ​ ​ vezi​ ​ s ​ ​ uporabom​ ​ ili​ ​ zlouporabom​ ​ korištenja sadržaja​ ​ Internet​ ​ stranice.

2.3.2.Uređaji

Prodavatelj​ ​ se​ ​ oslobađa​ ​ svake​ ​ odgovornosti​ ​ za​ ​ štetu​ ​ koja​ ​ bi​ ​ mogla​ ​ nastati​ ​ na​ ​ uređajima​ ​ koji omogućuju​ ​ pristup​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ i ​ ​ podacima​ ​ pohranjenim​ ​ na​ ​ istim​ ​ uređajima prilikom​ ​ korištenja​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ ukoliko​ ​ je​ ​ ista​ ​ nastala​ ​ uslijed​ ​ protupravnih​ ​ radnji trećih​ ​ osoba,​ ​ računalnih​ ​ virusa​ ​ i ​ ​ slično,​ ​ te​ ​ drugih​ ​ slučajeva​ ​ za​ ​ koje​ ​ nije​ ​ odgovoran Prodavatelj.

2.3.3.Oglašavanje

Dio​ ​ stranica​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ predviđen​ ​ je​ ​ za​ ​ oglašavanje​ ​ proizvoda​ ​ i ​ ​ usluga​ ​ trećih strana.​ ​ Te​ ​ treće​ ​ strane​ ​ (oglašivači)​ ​ su​ ​ dužni​ ​ oglasne​ ​ materijale,​ ​ vizuale​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ sadržaje usuglasiti​ ​ sa​ ​ zakonskim​ ​ normama​ ​ i ​ ​ pravilima.​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakve protupravnosti,​ ​ pogreške​ ​ i ​ ​ nepravilnosti​ ​ marketinških​ ​ materijala.

2.4.​ ​ Izmjena​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Prodavatelj​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ bez​ ​ prethodne​ ​ obavijesti,​ ​ mijenjati​ ​ sadržaj​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta, asortiman​ ​ proizvoda,​ ​ druge​ ​ podatke​ ​ vezane​ ​ uz​ ​ Internet​ ​ trgovinu​ ​ kao​ ​ i ​ ​ sav​ ​ ostali​ ​ sadržaj www.prodaja-bicikla.com,​ ​ pod​ ​ uvjetom​ ​ javne​ ​ objave​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Internet stranici,​ ​ a ​ ​ zbog​ ​ čega​ ​ su​ ​ Korisnici​ ​ dužni​ ​ prilikom​ ​ svake​ ​ posjete​ ​ predmetne​ ​ Internet​ ​ stranice pregledati​ ​ sadržaj​ ​ iste.​ ​ Suprotno​ ​ postupanje​ ​ oslobađa​ ​ Prodavatelja​ ​ bilo​ ​ kakve​ ​ odgovornosti.

2.5.​ ​ Troškovi​ ​ korištenja

Usluge​ ​ koje​ ​ Prodavatelj​ ​ pruža​ ​ u ​ ​ okviru​ ​ usluge​ ​ Online​ ​ kupovine​ ​ na​ ​ www.prodaja-bicikla.com ne​ ​ uključuju​ ​ troškove​ ​ koje​ ​ Korisnici​ ​ snose​ ​ koristeći​ ​ računalnu​ ​ opremu​ ​ i ​ ​ usluge​ ​ za​ ​ pristup stranicama.​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ za​ ​ troškove​ ​ telefona,​ ​ Internet​ ​ prometa​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ koje druge​ ​ troškove,​ ​ niti​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ bilo​ ​ koju​ ​ štetu​ ​ koja​ ​ bi​ ​ mogla​ ​ nastati​ ​ zbog prekida​ ​ internetske​ ​ veze​ ​ prilikom​ ​ korištenja​ ​ usluge​ ​ Online​ ​ kupovine.

2.6.​ ​ Punoljetnost

Kupac​ ​ može​ ​ biti​ ​ samo​ ​ punoljetna​ ​ i ​ ​ poslovno​ ​ sposobna​ ​ osoba.​ ​ Ugovor​ ​ u ​ ​ ime​ ​ i ​ ​ za​ ​ račun maloljetnika​ ​ ili​ ​ potpuno​ ​ poslovno​ ​ nesposobne​ ​ osobe​ ​ mogu​ ​ zaključiti​ ​ njihovi​ ​ zakonski zastupnici,​ ​ a ​ ​ djelomično​ ​ poslovno​ ​ sposobne​ ​ osobe​ ​ ugovor​ ​ mogu​ ​ zaključiti​ ​ samo​ ​ uz suglasnost​ ​ njihovog​ ​ zakonskog​ ​ zastupnika.​ ​ Prodavatelj​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost​ ​ za svako​ ​ postupanje​ ​ suprotno​ ​ ovoj​ ​ odredbi.

2.7.​ ​ Točnost​ ​ osobnih​ ​ podataka

Prilikom​ ​ korištenja​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Internet​ ​ stranice,​ ​ Korisnici​ ​ su​ ​ dužni​ ​ dati​ ​ točne, važeće​ ​ i ​ ​ potpune​ ​osobne​ ​ podatke,​ ​ naročito​ ​ prilikom​ ​ ispunjavanja​ ​ registracijskog​ ​ obrasca. Suprotno​ ​ postupanje​ ​ ovlašćuje​ ​ Prodavatelja​ ​ da​ ​ uskrati​ ​ takvom​ ​ korisniku​ ​ pristup​ ​ ili​ ​ uskratiti ostvarenje​ ​ svih​ ​ ili​ ​ dijela​ ​ usluga,​ ​ odnosno​ ​ Proizvoda​ ​ koje​ ​ istima​ ​ nudi.

2.8.​ ​ Prijave​ ​ povrede​ ​ zaštite​ ​ i ​ ​ prava

Prodavatelj​ ​ poštuje​ ​ prava​ ​ intelektualnog​ ​ vlasništva​ ​ i ​ ​ druga​ ​ prava​ ​ trećih​ ​ osoba.​ ​ Ako​ ​ vjerujete da​ ​ je​ ​ Vaše​ ​ djelo​ ​ kopirano​ ​ ili​ ​ su​ ​ na​ ​ bilo​ ​ koji​ ​ drugi​ ​ način​ ​ povrijeđena​ ​ Vaša​ ​ prava,​ ​ molimo​ ​ Vas da​ ​ nas​ ​ o ​ ​ tome​ ​ obavijestite.

 

3.​ ​ ONLINE​ ​ KUPOVINA

3.1.​ ​ Registracija

Prilikom​ ​ prve​ ​ narudžbe​ ​ Proizvoda​ ​ putem​ ​ elektronskog​ ​ obrasca​ ​ potrebno​ ​ je​ ​ registrirati​ ​ se​ ​ na Internet​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com.​ ​ Korisnik​ ​ Internet​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com​ ​ dužan​ ​ je​ ​ registrirati​ ​ se​ ​ radi​ ​ obavljanja​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ i ​ ​ u ​ ​ te​ ​ svrhe unijeti​ ​ potrebne​ ​ osobne​ ​ podatke.​ ​ Prilikom​ ​ ispunjavanja​ ​ registracijskog​ ​ obrasca​ ​ kupac​ ​ je dužan​ ​ dati​ ​ točne,​ ​ važeće​ ​ i ​ ​ potpune​ ​ osobne​ ​ podatke.

Registracijom​ ​ korisnik​ ​ potvrđuje:

Da​ ​ u ​ ​ cijelosti​ ​ prihvaća​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete
Potpunost,​ ​ točnost,​ ​ istinitost​ ​ i ​ ​ ažurnost​ ​ osobnih​ ​ podataka
Da​ ​ daje​ ​ Prodavatelju​ ​ izričitu​ ​ suglasnost​ ​ da​ ​ može​ ​ sukladno​ ​ odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti osobnih​ ​ podataka,​ ​ obrađivati​ ​ dane​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ vlastitih​ ​ evidencija​ ​ i ​ ​ pružanja drugih​ ​ usluga,​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ stvaranja​ ​ baze​ ​ podataka​ ​ o ​ ​ kupcima,​ ​ obavještavanja​ ​ o ​ ​ novim proizvodima​ ​ i ​ ​ uslugama,​ ​ te​ ​ unapređenja​ ​ usluga,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ i sprječavanja​ ​ eventualnih​ ​ zlouporaba.
Registracija​ ​ ili​ ​ korisnički​ ​ račun​ ​ kreiraju​ ​ se​ ​ samo​ ​ za​ ​ jednu​ ​ osobu​ ​ i ​ ​ nije​ ​ dozvoljeno​ ​ priopćavati podatke​ ​ o ​ ​
registraciji​ ​ ili​ ​ korisničkom​ ​ računu​ ​ trećim​ ​ osobama.​ ​ Korisnik​ ​ je​ ​ obvezan​ ​ čuvati podatke​ ​ o ​ ​ svojoj​ ​ sigurnosnoj​ ​ lozinci​ ​ i ​ ​ korisničkom​ ​ računu.​ ​ Nije​ ​ dozvoljena​ ​ uporaba​ ​ tuđe registracije​ ​ ili​ ​ korisničkog​ ​ računa.

Korisnik​ ​ je​ ​ odgovoran​ ​ i ​ ​ za​ ​ sve​ ​ nedozvoljene​ ​ aktivnosti​ ​ autorizirane​ ​ i ​ ​ izvršene​ ​ pod​ ​ njegovim korisničkim​ ​ imenom​ ​ i/ili​ ​ lozinkom​ ​ ukoliko​ ​ o ​ ​ neautoriziranom​ ​ korištenju​ ​ svojeg​ ​ korisničkog imena​ ​ i/ili​ ​ lozinke​ ​ (ili​ ​ o ​ ​ sumnji​ ​ na​ ​ isto)​ ​ nije​ ​ prethodno​ ​ obavijestio​ ​ Prodavatelja.

3.2.​ ​ Informiranje​ ​ Korisnika

Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ redovno​ ​ održavati​ ​ i davati​ ​ Posjetiteljima​ ​ i ​ ​ Kupcima​ ​ jednoznačne,​ ​ jasne,​ ​ lako​ ​ razumljive​ ​ informacije​ ​ o Proizvodima​ ​ u ​ ​ ponudi,​ ​ na​ ​ način​ ​ prilagođen​ ​ sredstvima​ ​ daljinske​ ​ komunikacije.​ ​ U ​ ​ trenutku naručivanja​ ​ pojedinog​ ​ Proizvoda​ ​ iz​ ​ ponude,​ ​ Korisnik​ ​ pristajanjem​ ​ na​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete potvrđuje​ ​ da​ ​ je​ ​ u ​ ​ primjerenom​ ​ roku​ ​ prije​ ​ sklapanja​ ​ kupoprodajnog​ ​ ugovora​ ​ (predugovornaobavijest)​ ​ obaviješten​ ​ o ​ ​ glavnim​ ​ obilježjima​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge,​ ​ nazivu​ ​ i ​ ​ sjedištu,​ ​ telefonskom
broju,​ ​ e-mail​ ​ adresi,​ ​ zemljopisnoj​ ​ adresi​ ​ mjesta​ ​ poslovanja​ ​ na​ ​ koju​ ​ se​ ​ mogu​ ​ uputiti​ ​ prigovori, maloprodajnoj​ ​ cijeni​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ troškovima​ ​ prijevoza,​ ​ dostave,​ ​ uvjetima​ ​ plaćanja, uvjetima​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili​ ​ pružanja​ ​ usluga,​ ​ vremenu​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili​ ​ pružanju​ ​ usluga​ ​ te načinima​ ​ rješavanja​ ​ pritužbi,​ ​ uvjetima,​ ​ rokovima​ ​ i ​ ​ postupku​ ​ izvršavanja​ ​ prava​ ​ na​ ​ jednostrani raskid​ ​ Ugovora,​ ​ uslugama​ ​ koje​ ​ se​ ​ nude​ ​ nakon​ ​ prodaje​ ​ (servisiranje​ ​i ​ ​ prodaja​ ​ zamjenskih dijelova),​ ​ jamstvima​ ​ koja​ ​ se​ ​ daju​ ​ uz​ ​ proizvod​ ​ ili​ ​ uslugu,​ ​ potrošačkom​ ​ pravu​ ​ na​ ​ raskid
ugovora​ ​ sklopljenog​ ​ putem​ ​ sredstava​ ​ daljinske​ ​ komunikacije​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ (četrnaest)​ ​ radnih dana​ ​ za​ ​ raskid​ ​ ugovora,​ ​ situacijama​ ​ u ​ ​ kojima​ ​ je​ ​ isključeno​ ​ pravo​ ​ potrošača​ ​ na​ ​ raskid ugovora,​ ​ troškovima​ ​ uporabe​ ​ sredstava​ ​ daljinske​ ​ komunikacije​ ​ kada​ ​ se​ ​ taj​ ​ trošak​ ​ ne zaračunava​ ​ po​ ​ osnovnoj​ ​ tarifi,​ ​ razdoblju​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ ponuda​ ​ ili​ ​ cijena​ ​ vrijede​ ​ te​ ​ ovim​ ​ Općim uvjetima

3.3.​ ​ Predugovorna​ ​ obavijest

Sukladno​ ​ članku​ ​ 57.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Prodavatelj​ ​ će​ ​ Kupca​ ​ na​ ​ jasan​ ​ i ​ ​ razumljiv
način​ ​ obavijestiti​ ​ o:

1.​ ​ glavnim​ ​ obilježjima​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge,​ ​ u ​ ​ mjeri​ ​ u ​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ to​ ​ prikladno​ ​ s ​ ​ obzirom​ ​ na​ ​ robu​ ​ ili uslugu​ ​ te​ ​ medij​ ​ koji​ ​ se​ ​ koristi​ ​ za​ ​ prijenos​ ​ obavijesti

2.​ ​ svojem​ ​ nazivu​ ​ i ​ ​ sjedištu,​ ​ telefonskom​ ​ broju​ ​ te,​ ​ ako​ ​ postoji,​ ​ adresi​ ​ elektroničke​ ​ pošte

3.​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ nazivu​ ​ i ​ ​ sjedištu​ ​ trgovca​ ​ u ​ ​ čije​ ​ ime​ ​ i/ili​ ​ za​ ​ čiji​ ​ račun​ ​ nastupa

4.​ ​ zemljopisnoj​ ​ adresi​ ​ mjesta​ ​ svojeg​ ​ poslovanja,​ ​ odnosno​ ​ zemljopisnoj​ ​ adresi​ ​ mjesta poslovanja​ ​ trgovca​ ​ u ​ ​ čije​ ​ ime​ ​ i/ili​ ​ za​ ​ čiji​ ​ račun​ ​ on​ ​ nastupa,​ ​ a ​ ​ na​ ​ koju​ ​ potrošač​ ​ može​ ​ nasloviti svoje​ ​ pritužbe,​ ​ ako​ ​ je​ ​ to​ ​ mjesto​ ​ različito​ ​ od​ ​ sjedišta​ ​ iz​ ​ točke​ ​ 2.​ ​ ovoga​ ​ članka

5.​ ​ maloprodajnoj​ ​ cijeni​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge,​ ​ a ​ ​ ako​ ​ priroda​ ​ robe​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ ne​ ​ omogućava​ ​ da​ ​ cijena bude​ ​ izračunata​ ​ unaprijed,​ ​ o ​ ​ načinu​ ​ izračuna​ ​ cijene​ ​ te,​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ ostalim​ ​ troškovima prijevoza,​ ​ dostave​ ​ ili​ ​poštanskih​ ​ usluga,​ ​ odnosno​ ​ o ​ ​ tome​ ​ da​ ​ ti​ ​ troškovi​ ​ mogu​ ​ biti​ ​ naplaćeni, ako​ ​ ne​ ​ mogu​ ​ biti​ ​ razumno​ ​ izračunati​ ​ unaprijed

6.​ ​ troškovima​ ​ uporabe​ ​ sredstava​ ​ daljinske​ ​ komunikacije​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ sklapanja​ ​ ugovora,​ ​ ako​ ​ se​ ​ ti troškovi​ ​ ne​ ​ zaračunavaju​ ​ po​ ​ osnovnoj​ ​ tarifi

7.​ ​ uvjetima​ ​ plaćanja,​ ​ uvjetima​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili​ ​ pružanja​ ​ usluge,​ ​ vremenu​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ ili pružanja​ ​ usluge​ ​ te,​ ​ ako​ ​ postoji,​ ​ načinu​ ​ rješavanja​ ​ potrošačkih​ ​ pritužbi​ ​ od​ ​ strane​ ​ trgovca

8.​ ​ uvjetima,​ ​ rokovima​ ​ i ​ ​ postupku​ ​ izvršavanja​ ​ prava​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ kao​ ​ i ​ ​ o obrascu​ ​ za​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 74.​ ​ stavku​ ​ 1.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ u slučajevima​ ​ u ​ ​ kojima​ ​ to​ ​ pravo​ ​ postoji

9.​ ​ tome​ ​ da​ ​ je​ ​ potrošač​ ​ dužan​ ​ snositi​ ​ troškove​ ​ vraćanja​ ​ robe​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ iskoristi​ ​ svoje​ ​ pravo na​ ​ jednostrani​ ​raskid​ ​ ugovora​ ​ iz​ ​ članka​ ​ 72.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ odnosno,​ ​ o ​ ​ troškovima​ ​ vraćanjarobe,​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ kod​ ​ ugovora​ ​ sklopljenih​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ roba​ ​ zbog​ ​ svoje​ ​ prirode​ ​ ne​ ​ može​ ​ biti vraćena​ ​ poštom​ ​ na​ ​ uobičajen​ ​ način

10.​ ​ tome​ ​ da​ ​ će,​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ iskoristi​ ​ svoje​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ iz​ ​ članka​ ​ 72. ovoga​ ​ Zakona​ ​ nakon​ ​ što​ ​ je​ ​ postavio​ ​ zahtjev​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ s ​ ​ člankom​ ​ 64.​ ​ ili​ ​ člankom​ ​ 70.​ ​ ovoga Zakona,​ ​ potrošač​ ​ biti​ ​ dužan​ ​ platiti​ ​ trgovcu​ ​ razumni​ ​ dio​ ​ cijene​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 77.​ ​ stavku​ ​ 7. ovoga​ ​ Zakona

11.​ ​ tome​ ​ da​ ​ se​ ​ potrošač​ ​ ne​ ​ može​ ​ koristiti​ ​ pravom​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ iz​ ​ članka 72.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ u ​ ​ slučajevima​ ​ u ​ ​ kojima​ ​ je​ ​ temeljem​ ​ članka​ ​ 79.​ ​ ovoga​ ​ Zakona,​ ​ to​ ​ pravo isključeno,​ ​ odnosno​ ​ o ​ ​ pretpostavkama​ ​ pod​ ​ kojima​ ​ potrošač​ ​ gubi​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid ugovora

12.​ ​ postojanju​ ​ odgovornosti​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke

13.​ ​ uslugama​ ​ ili​ ​ pomoći​ ​ koji​ ​ se​ ​ potrošaču​ ​ nude​ ​ nakon​ ​ prodaje​ ​ te​ ​ uvjetima​ ​ korištenja​ ​ tih usluga​ ​ ili​ ​ pomoći,​ ​ ako​ ​ ih​ ​ trgovac​ ​ pruža,​ ​ kao​ ​ i ​ ​ o ​ ​ eventualnim​ ​ jamstvima​ ​ koja​ ​ su​ ​ izdana​ ​ uz robu​ ​ ili​ ​ uslugu

14.​ ​ postojanju​ ​ odgovarajućih​ ​ pravila​ ​ postupanja​ ​ trgovca,​ ​ kako​ ​ su​ ​ definirani​ ​ člankom​ ​ 5. točkom​ ​ 18.​ ​ ovoga​ ​ Zakona

15.​ ​ trajanju​ ​ ugovora,​ ​ ako​ ​ je​ ​ ugovor​ ​ sklopljen​ ​ na​ ​ određeno​ ​ vrijeme,​ ​ odnosno​ ​ uvjetima​ ​ otkaza ili​ ​ raskida​ ​ ugovora​ ​ koji​ ​ je​ ​ sklopljen​ ​ na​ ​ neodređeno​ ​ vrijeme,​ ​ odnosno​ ​ koji​ ​ se​ ​ automatski produžuje

16.​ ​ minimalnom​ ​ roku​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ je​ ​ potrošač​ ​ vezan​ ​ ugovorom,​ ​ ako​ ​ postoji

17.​ ​ pologu​ ​ ili​ ​ drugom​ ​ financijskom​ ​ osiguranju​ ​ koje​ ​ je​ ​ potrošač​ ​ na​ ​ zahtjev​ ​ trgovca​ ​ dužan platiti​ ​ ili​ ​ pribaviti,​ ​ kao​ ​ i ​ ​ o ​ ​ uvjetima​ ​ plaćanja​ ​ toga​ ​ pologa,​ ​ odnosno​ ​ uvjetima​ ​ pribavljanja drugog​ ​ financijskog​ ​ osiguranja

18.​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ funkcionalnosti​ ​ digitalnog​ ​ sadržaja,​ ​ uključujući​ ​ potrebnim​ ​ mjerama tehničke​ ​ zaštite​ ​ tih​ ​ sadržaja

19.​ ​ ako​ ​ je​ ​ primjenjivo,​ ​ interoperabilnosti​ ​ digitalnog​ ​ sadržaja​ ​ s ​ ​ računalnom​ ​ ili​ ​ programskom opremom​ ​ za​ ​ koju​ ​ trgovac​ ​ zna​ ​ ili​ ​ bi​ ​ morao​ ​ znati

20.​ ​ mehanizmima​ ​ izvansudskog​ ​ rješavanja​ ​ sporova,​ ​ odnosno​ ​ o ​ ​ sustavima​ ​ za​ ​ obeštećenje, te​ ​ načinu​ ​ kako​ ​ ih​ ​ potrošač​ ​ može​ ​ koristiti.

Sve​ ​ naprijed​ ​ navedene​ ​ obavijesti,​ ​ tj.​ ​ one​ ​ koje​ ​ su​ ​ sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača neophodne,​ ​ nalaze​ ​ se​ ​ u ​​ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima.

Prodavatelj​ ​ će​ ​ dostaviti​ ​ Kupcu​ ​ kao​ ​ potrošaču​ ​ u ​ ​ smislu​ ​ odredaba​ ​ spomenutog​ ​ Zakona​ ​ o zaštiti​ ​ potrošača​ ​ potvrdu​ ​ predugovorne​ ​ obavijesti​ ​ u ​ ​ pisanom​ ​ ili​ ​ nekom​ ​ drugom,​ ​ potrošačudostupnom​ ​ trajnom​ ​ mediju,​ ​ što​ ​ je​ ​ moguće​ ​ prije,​ ​ a ​ ​ najkasnije​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ isporuke​ ​ proizvoda, odnosno​ ​ najkasnije​ ​ na​ ​ dan​ ​ početka​ ​ pružanja​ ​ usluge.​ ​ Pristajanjem​ ​ na​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete, Kupac​ ​ je​ ​ suglasan​ ​ da​ ​ mu​ ​ se​ ​ potvrda​ ​ predugovorne​ ​ obavijesti​ ​ dostavlja​ ​ elektroničkom poštom​ ​ na​ ​ e-mail​ ​ adresu​ ​ koju​ ​ navede​ ​ kao​ ​ kontakt​ ​ prilikom​ ​ unošenja​ ​ svoje​ ​ narudžbe​ ​ ili poštom​ ​ na​ ​ kućnu​ ​ adresu​ ​ zajedno​ ​ s ​ ​ dostavom​ ​ Proizvoda​ ​ i ​ ​ računom.

3.4.​ ​ Isključenje​ ​ od​ ​ odgovornosti​ ​ Prodavatelja

Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ zbog​ ​ kašnjenja​ ​ u ​ ​ dostavi,​ ​ ili​ ​ bilo​ ​ kojeg​ ​ problema​ ​ koja​ ​ je​ ​ nastala zbog​ ​ neispravnih​ ​ ili​ ​ netočnih​ ​ podataka​ ​ Kupaca.​ ​ Isto​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ zbog​ ​ nastalih​ ​ oštećenja, ukoliko​ ​ Kupac​ ​ zaboravio​ ​ svoju​ ​ lozinku,​ ​ ili​ ​ će​ ​ isti​ ​ postat​ ​ poznat​ ​ trećoj​ ​ osobi.​ ​ Prodavatelj​ ​ svaku registraciju​ ​ smatra​ ​ posebnom​ ​ pravom​ ​ osobom.​ ​ Promjena​ ​ podataka​ ​ je​ ​ moguća​ ​ nakon prijave,​ ​ na​ ​ Osobnoj​ ​ stranici,​ ​ gdje​ ​ možete​ ​ pogledati​ ​ i ​ ​ podatke​ ​ o ​ ​ aktivnim​ ​ narudžbama. Prodavatelj​ ​ nije​ ​ odgovoran​ ​ zbog​ ​ oštećenja​ ​ i ​ ​ neispravnosti​ ​ nastalih​ ​ promjenama​ ​ registriranih podataka.

3.5.​ ​ Proces​ ​ online​ ​ kupovine

Registracija

Na​ ​ početnoj​ ​ stranici​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ u ​ ​ desnom​ ​ gornjem​ ​ kutu​ ​ potrebno​ ​ je​ ​ kliknuti​ ​ na
poveznicu​ ​ „LINK​ ​ “.​ ​ U ​ ​ polje​ ​ „Registracija​ ​ “ ​ ​ Korisnik​ ​ upisuje​ ​ svoje​ ​ željeno​ ​ korisničko​ ​ ime,​ ​ email i​ ​ lozinku​ ​ te​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ na​ ​ „registriraj​ ​ se​ ​ “.​ ​ Za​ ​ svaku​ ​ sljedeću​ ​ prijavu​ ​ u ​ ​ gornjem​ ​ desnom kutu​ ​ početne​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Korisnik​ ​ koristi​ ​ opciju​ ​ „prijavi​ ​ se“​ ​ i ​ ​ zatim​ ​ pod „postojeći​ ​ korisnik?“​ ​ upisuje​ ​ svoje​ ​ korisničke​ ​ podatke.​ ​ Svi​ ​ podaci​ ​ o ​ ​ korisničkom​ ​ računu nalaze​ ​ se​ ​ na​ ​ poveznici​ ​ „LINK​ ​ “ ​ ​ u ​ ​ gornjem​ ​ desnom​ ​ kutu​ ​ početne​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com.

Kupovina

Nakon​ ​ registracije​ ​ Korisnik​ ​ pristupa​ ​ traženju​ ​ željenih​ ​ proizvoda​ ​ i/ili​ ​ uspuga​ ​ na​ ​ stranicama Prodavatelja.​ ​ Najjednostavniji​ ​ oblik​ ​ pretrage​ ​ jest​ ​ putem​ ​ tražilice​ ​ koja​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ pri​ ​ samom vrhu​ ​ stranice​ ​ na​ ​ desnoj​ ​ strani​ ​ iznad​ ​ izbornika.​ ​ Korisnik​ ​ upisuje​ ​ traženi​ ​ pojam​ ​ i ​ ​ odabire​ ​ opciju „Traži“.​ ​ Ukoliko​ ​ želi​ ​ detaljnije​ ​ pretraživati,​ ​ odmah​ ​ pored​ ​ opcije​ ​ „Traži“​ ​ Korisnik​ ​ može​ ​ odabrati kategoriju​ ​ unutar​ ​ koje​ ​ želi​ ​ pretraživati​ ​ zadani​ ​ pojam.​ ​ U ​ ​ ponuđenim​ ​ rezultatima​ ​ pretrage Korisnik​ ​ vrši​ ​ odabir.​ ​ Nakon​ ​ odabira​ ​ preferiranog​ ​ rezultata​ ​ pretraživanja,​ ​ Korisnik​ ​ se upoznaje​ ​ sa​ ​ sadržajem​ ​ stranice​ ​ pojedinog​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ kojoj​ ​ su​ ​ jasno​ ​ istaknuti​ ​ svi​ ​ potrebni
detalji​ ​ koji​ ​ uključuju,​ ​ ali​ ​ se​ ​ ne​ ​ ograničavaju​ ​ na​ ​ : ​ ​ naziv,​ ​ opis,​ ​ cijenu​ ​ s ​ ​ uključenim​ ​ PDV-om​ ​ i slično.​ ​ Ukoliko​ ​ se​ ​ Korisnik​ ​ odluči​ ​ za​ ​ kupovinu​ ​ određenog​ ​ proizvoda​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ nakon temeljitog​ ​ upoznavanja​ ​ sa​ ​ sadržajem​ ​ stranice​ ​ na​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ Prodavatelj​ ​ naveo​ ​ sve​ ​ detalje​ ​ o istom,​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „Dodaj​ ​ u ​ ​ košaricu​ ​ “.

Košarica

Nakon​ ​ dodavanja​ ​ svih​ ​ odabranih​ ​ proizvoda​ ​ i ​ ​ usluga,​ ​ Korisnik​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „košarica​ ​ “ ​ ​ u gornjem​ ​ desnom​ ​ kutu​ ​ stranice​ ​ www.prodaja-bicikla.com.​ ​ Korisniku​ ​ u ​ ​ tom​ ​ trenutku​ ​ bivaprikazan​ ​ cjelokupan​ ​ sadržaj​ ​ košarice.​ ​ U ​ ​ tom​ ​ trenutku​ ​ Korisniki​ ​ može​ ​ pregledati​ ​ svoju narudžbu,​ ​ dodati​ ​ ili​ ​ ukloniti​ ​ proizvode​ ​ ili​ ​ usluge​ ​ te​ ​ regulirati​ njihovu​ ​ količinu.​ ​ Nakon​ ​ procesa uređivanja​ ​ sadržaja​ ​ košarice,​ ​ Korisnik​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „ažuriraj​ ​ košaricu“​ ​ kako​ ​bi​ ​ spremio željene​ ​ promjene.​ ​ U ​ ​ trenutku​ ​ kada​ ​ je​ ​ Korisnik​ ​ zadovoljan​ ​ s ​ ​ konačnim​ ​ sadržajem​ ​ svoje Košarice​ ​ za​ ​ kupovinu,​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „Kreni​ ​ na​ ​ plaćanje​ ​ “ ​ ​ kako​ ​ bi​ ​ nastavio​ ​ proces​ ​ kupovine.

Dostava

U​ ​ ovom​ ​ koraku​ ​ Korisnik​ ​ unosi​ ​ podatke​ ​ za​ ​ dostavu.​ ​ Polja​ ​ označena​ ​ crvenom​ ​ zvjezdicom​ ​ su obavezna.​ ​ Prodavatelj​ ​ dostavu​ ​ vrši​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ području​ ​ Republike​ ​ Hrvatske​ ​ putem renomiranih​ ​ dostavnih​ ​ službi.​ ​ Detaljnije​ ​ objašnjenje​ ​ procesa​ ​ online​ ​ kupovine​ ​ Kupac​ ​ može dobiti​ ​ odabirom​ ​ linka​ ​ „Način​ ​ plaćanja“​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ u ​ ​ podnožju​ ​ stranice www.prodaja-bicikla.com.

Plaćanje

Opis​ ​ postoji​ ​ u ​ ​ „Načini​ ​ plaćanja“

Konačni​ ​ pregled

Ovaj​ ​ konačni​ ​ korak​ ​ u ​ ​ procesu​ ​ internet​ ​ kupovine​ ​ predstavlja​ ​ mjesto​ ​ na​ ​ kojemu​ ​ Korisnik​ ​ može pregledati​ ​ sve​ ​ unesene​ ​ detalje​ ​ o ​ ​ opcijama​ ​ plaćanja,​ ​ dostave,​ ​ sadržaju​ ​ košarice,​ ​ ukupnoj vrijednosti​ ​ i ​ ​ slično,​ ​ prije​ ​ nego​ ​ iste​ ​ konačno​ ​ odobri​ ​ (ovaj​ ​ se​ ​ korak​ ​ smatra​ ​ predugovornom obavijesti​ ​ sukladno​ ​ xxxx).​ ​ Ukoliko​ ​ neki​ ​ od​ ​ podataka​ ​ eventualno​ ​ nije​ ​ točno​ ​ unesen,​ ​ Korisnik se​ ​ može​ ​ vratiti​ ​ na​ ​ korak​ ​ gdje​ ​ je​ ​ iste​ ​ unio​ ​ i ​ ​ izmijeniti​ ​ ih.​ ​ Nakon​ ​ što​ ​ se​ ​ Korisnik​ ​ detaljnom provjerom​ ​ uvjeri​ ​ da​ ​ su​ ​ svi​ ​ uneseni​ ​ podaci​ ​ točni​ ​ odabire​ ​ opciju​ ​ „naruči​ ​ “.​ ​ Ukoliko​ ​ je​ ​ narudžba uspješno​ ​ zaprimljena​ ​ od​ ​ strane​ ​ Prodavatelja,​ ​ Kupcu​ ​ će​ ​ biti​ ​ prikazana​ ​ poruka​ ​ „Narudžba zaprimljena​ ​ “.​ ​ Na​ ​ E-mail​ ​ adresu​ ​ Korisnika​ ​ Prodavatelj​ ​ dostavlja​ ​ e-mail​ ​ s ​ ​ detaljima​ ​ o narudžbi.​ ​ Ukoliko​ ​ je​ ​ došlo​ ​ do​ ​ greške​ ​ prilikom​ ​ elektroničkog​ ​ procesiranja​ ​ narudžbe,​ ​ Korisniku se​ ​ prikazuje​ ​ poruka​ ​ „Narudžba​ ​ nažalost​ ​ nije​ ​ uspjela“.​ ​ U ​ ​ navedenom​ ​ slučaju​ ​ narudžba​ ​ se​ ​ ne smatra​ ​ izvršenom.

3.6.​ ​ Nemogućnost​ ​ isporuke

Ukoliko​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ u ​ ​ mogućnosti​ ​ isporučiti​ ​ neki​ ​ od​ ​ naručenih​ ​ proizvoda,​ ​ kontaktirat​ ​ će kupca​ ​ telefonski​ ​ili​ ​ putem​ ​ elektronske​ ​ pošte,​ ​ te​ ​ ga​ ​ obavijestiti​ ​ o ​ ​ navedenom.​ ​ Kupac​ ​ ima mogućnost​ ​ otkazati​ ​ naručeni​ ​ proizvod​ ​ili​ ​ zatražiti​ ​ zamjenski​ ​ proizvod.​ ​ Svi​ ​ ostali​ ​ naručeni proizvodi​ ​ biti​ ​ će​ ​ isporučeni​ ​ Kupcu.

4.​ ​ CIJENE​ ​ PROIZVODA

4.1.​ ​ Cijene

Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ jasno,​ ​ vidljivo​ ​ i ​ ​ čitljivo​ ​ istaknuti​ ​ iznos​ ​ maloprodajne​ ​ cijene​ ​ sukladno članku​ ​ 7.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ (NN​ ​ 41/14).​ ​ Sve​ ​ iskazane​ ​ cijene​ ​ proizvoda​ ​ i ​ ​ cijene dostave​ ​ su​ ​ maloprodajne,​ ​ izražene​ ​ su​ ​ u ​ ​ HRK​ ​ – ​ ​ hrvatskim​ ​ kunama,​ ​ te​ ​ je​ ​ u ​ ​ istima​ ​ sadržanpripadajući​ ​ PDV.​ ​ U ​ ​ cijene​ ​ proizvoda​ ​ nisu​ ​ uključeni​ ​ troškovi​ ​ dostave.​ ​ Cijene,​ ​ uvjeti​ ​ plaćanja​ ​ i akcijske​ ​ ponude​ ​ vrijede​ ​ isključivo​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ narudžbe​ ​ i/ili​ ​ plaćanja​ ​ i ​ ​ mogu​ ​ se​ ​ promijeniti​ ​ bez prethodne​ ​ najave.

4.2.​ ​ Kontrola​ ​ cijena

Proces​ ​ upisivanja​ ​ cijene​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranicu​ ​ za​ ​ svaki​ ​ proizvod​ ​ podložan​ ​ je​ ​ kontroli​ ​ u ​ ​ više razina,​ ​ no​ ​
bez​ ​ obzira​ ​ na​ ​ to​ ​ postoji​ ​ mogućnost​ ​ nastanka​ ​ greške,​ ​ budući​ ​ se​ ​ ne​ ​ radi​ ​ o automatskom​ ​ unosu.​ ​ Takve​ ​ situacije​ ​su​ ​ izvanredne​ ​ i ​ ​ za​ ​ njih​ ​ se​ ​ Prodavatelj​ ​ unaprijed ispričava​ ​ svojim​ ​ kupcima​ ​ jer​ ​ će​ ​ ih​ ​ biti​ ​ prisiljen​ ​ obavijestiti​ ​ o ​ ​ nastaloj​ ​ situaciji,​ ​ pogrešnoj​ ​ cijeni za​ ​ određeni​ ​ proizvod,​ ​ te​ ​ nemogućnosti​ ​ isporuke​ ​ po​ ​ konkretnoj​ ​ narudžbi​ ​ kupca.

4.3.​ ​ Izmjene​ ​ cijena

Prodavatelj​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ mijenjati​ ​ cijene​ ​ bez​ ​ prethodne​ ​ obavijesti,​ ​ kao​ ​ što​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ bez prethodne​ ​ obavijesti​ ​ mijenjati​ ​ cijene​ ​ isključivo​ ​ za​ ​ Online​ ​ kupovinu.

4.4.​ ​ Rasprodaje​ ​ i ​ ​ akcijske​ ​ prodaje

Prodavatelj​ ​ je​ ​ ovlašten​ ​ u ​ ​ svakom​ ​ trenutku​ ​ odrediti​ ​ rasprodaju,​ ​ dnevnu​ ​ ili​ ​ tjednu​ ​ akcijsku prodaju​ ​ za​ ​
pojedini​ ​ Proizvod,​ ​ grupu​ ​ Proizvoda​ ​ i/ili​ ​ za​ ​ sve​ ​ Proizvode.

4.5.​ ​ Količina​ ​ proizvoda​ ​ po​ ​ akcijskim​ ​ uvjetima

Cijene,​ ​ uvjeti​ ​ plaćanja​ ​ i ​ ​ akcijske​ ​ ponude​ ​ vrijede​ ​ isključivo​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ narudžbe.​ ​ Kod​ ​ akcijske prodaje,​ ​ napominjemo​ ​ da​ ​ je​ ​ prodaja​ ​ proizvoda​ ​ koji​ ​ su​ ​ na​ ​ akciji​ ​ ograničena.​ ​ Kupcima​ ​ se može​ ​ osigurati​ ​ ograničena​ ​ količina​ ​ proizvoda,​ ​ odnosno​ ​ količina​ ​ dovoljna​ ​ za​ ​ kućnu​ ​ upotrebu Kupca.

4.6.​ ​ Izjava​ ​ o ​ ​ konverziji​ ​ – ​ ​ Conversion​ ​ statement

Sva​ ​ plaćanja​ ​ biti​ ​ će​ ​ izvršena​ ​ u ​ ​ hrvatskim​ ​ kunama.​ ​ Iznos​ ​ za​ ​ koji​ ​ će​ ​ biti​ ​ terećena​ ​ vaša kreditna​ ​ kartica​ ​ se​ ​ dobiva​ ​ kroz​ ​ konverziju​ ​ cijene​ ​ iz​ ​ eura​ ​ u ​ ​ hrvatske​ ​ kune​ ​ prema​ ​ važećoj tečajnoj​ ​ listi​ ​ Hrvatske​ ​ Narodne​ ​ banke.

Prilikom​ ​ naplate​ ​ vašom​ ​ kreditnom​ ​ karticom​ ​ isti​ ​ se​ ​ iznos​ ​ pretvara​ ​ u ​ ​ lokalnu​ ​ valutu.​ ​ Kupca prema​ ​ važećoj​ ​ tečajnoj​ ​ listi​ ​ udruženja​ ​ kartičara.

Kao​ ​ rezultat​ ​ pretvaranja​ ​ cijene,​ ​ postoji​ ​ mogućnost​ ​ male​ ​ razlike​ ​ iznosa​ ​ u ​ ​ odnosu​ ​ na originalnu​ ​ cijenu​ ​ istaknutu​ ​ na​ ​ našoj​ ​ internetskoj​ ​ stranici.

Conversion​ ​ statement

If​ ​ there​ ​ are​ ​ prices​ ​ shown​ ​ in​ ​ currencies​ ​ other​ ​ than​ ​ Croatian​ ​ Kuna,​ ​ we​ ​ state​ ​ that​ ​ those​ ​ prices are​ ​ calculated​ ​ according​ ​ to​ ​ the​ ​ current​ ​ exchange​ ​ rate​ ​ of​ ​ Croatian​ ​ National​ ​ bank,​ ​ and​ ​ theyserve​ ​ only​ ​ as​ ​ information​ ​ for​ ​ buyers.​ ​ The​ ​ charged​ ​ price​ ​ can​ ​ be​ ​ different​ ​ than​ ​ those displayed​ ​ here.

All​ ​ payments​ ​ will​ ​ be​ ​ effected​ ​ in​ ​ Croatian​ ​ currency.​ ​ The​ ​ amount​ ​ your​ ​ credit​ ​ card​ ​ account​ ​ will be​ ​ charged​ ​ for​ ​ is​ ​ obtained​ ​ through​ ​ the​ ​ conversion​ ​ of​ ​ the​ ​ price​ ​ in​ ​ Euro​ ​ into​ ​ Croatian​ ​ kuna according​ ​ to​ ​ the​ ​ current​ ​ exchange​ ​ rate​ ​ of​ ​ the​ ​ Croatian​ ​ National​ ​ bank.​ ​ When​ ​ charging​ ​ your credit​ ​ card,​ ​ the​ ​ same​ ​ amount​ ​ is​ ​ converted​ ​ into​ ​ your​ ​ local​ ​ currency​ ​ according​ ​ to​ ​ the exchange​ ​ rate​ ​ of​ ​ credit​ ​ card​ ​ associations.​ ​ As​ ​ a ​ ​ result​ ​ of​ ​ this​ ​ conversion​ ​ there​ ​ is​ ​ a ​ ​ possibility of​ ​ a ​ ​ slight​ ​ difference​ ​ from​ ​ the​ ​ original​ ​ price​ ​ stated​ ​ in​ ​ our​ ​ web​ ​ site.

5.​ ​ NAČIN​ ​ PLAĆANJA​ ​ PROIZVODA

5.1.​ ​ Odabir​ ​ načina​ ​ plaćanja

Naručene​ ​ Proizvode​ ​ i ​ ​ dostavu,​ ​ Kupac​ ​ će​ ​ platiti​ ​ prema​ ​ modelu​ ​ kojeg​ ​ sam​ ​ izabere​ ​ tijekom ispunjavanja​ ​ narudžbe.​ ​ Plaćanje​ ​ Proizvoda​ ​ je​ ​ moguće​ ​ izvršiti​ ​ :

plaćanjem​ ​ po​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ (pouzećem)
plaćanje​ ​ karticama
Internet​ ​ bankarstvo
Detaljnije​ ​ upute​ ​ o ​ ​ načinu​ ​ i ​ ​ vrstama​ ​ plaćanja​ ​ možete​ ​ pronaći​ ​ ovdje:

5.1.1.​ ​ Plaćanje​ ​ po​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ (pouzećem)

Ukoliko​ ​ se​ ​ Kupac​ ​ odluči​ ​ za​ ​ plaćanje​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja,​ ​ pošiljke​ ​ robu​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan platiti​ ​ tek​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ iste.​ ​ Račun​ ​ za​ ​ naručeni​ ​ proizvod​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ podmiriti dostavljaču​ ​ pošiljke​ ​ prilikom​ ​ dostave​ ​
naručenog​ ​ proizvoda.​ ​ Plaćanje​ ​ dostavljaču​ ​ moguće​ ​ je samo​ ​ novcem​ ​ u ​ ​ gotovini.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ Kupac​ ​ nije​ ​ u ​ ​ mogućnosti​ ​ zaprimiti​ ​ pošiljku​ ​ na definiranoj​ ​ adresi​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ dostave,​ ​ dostavljač​ ​ ostavlja​ ​ obavijest​ ​ o ​ ​ prispijeću​ ​ pošiljke.
Troškovi​ ​ dostave​ ​ su​ ​ uračunati​ ​ u ​ ​ cijenu​ ​ neovisno​ ​ o ​ ​ vrsti​ ​ i ​ ​ količini​ ​ naručenih​ ​ proizvoda​ .

5.1.2.​ ​ Plaćanje​ ​ karticama

Prilikom​ ​ plaćanja​ ​ kreditnim​ ​ i ​ ​ debitnim​ ​ karticama​ ​ autorizacija​ ​ plaćanja​ ​ vrši​ ​ se​ ​ automatski.
Prodavatelj​ ​ snosi​ ​ sve​ ​ manipulativne​ ​ troškove​ ​ autorizacije​ ​ kreditne/debitne​ ​ kartice​ ​ korisnika.
U​ ​ slučaju​ ​ neuspješne​ ​ autorizacije​ ​ plaćanja​ ​ postupak​ ​ kupovine​ ​ se​ ​ prekida.​ ​ Kupac​ ​ je odgovoran​ ​ za​ ​ ispravnost​ ​ podataka​ ​ koji​ ​ su​ ​ navedeni​ ​ korištenjem​ ​ webshop​ ​ usluge.

Usluge​ ​ kartičnog​ ​ plaćanja​ ​ za​ ​ Prodavatelja​ ​ provodi​ ​ T-Com​ ​ Pay​ ​ Way​ ​ primjenjuje​ ​ najmodernije standarde​ ​
u ​ ​ zaštiti​ ​ podataka​ ​ – ​ ​ Secure​ ​ Socket​ ​ Layer​ ​ (SSL)​ ​ protokol​ ​ sa​ ​ 128-bitnom enkripcijom​ ​ podataka​ ​ i ​ ​ MD5​ ​ algoritam.​ ​ ISO​ ​ 8583​ ​ protokol​ ​ osigurava​ ​ da​ ​ se​ ​ razmjena podataka​ ​ između​ ​ T-Com​ ​ sustava​ ​ i ​ ​ autorizacijskih​ ​ centara​ ​ kartičnih​ ​ kuća​ ​ obavlja​ ​ u ​ ​ privatnoj mreži,​ ​ koja​ ​ je​ ​ od​ ​ neautoriziranog​ ​ pristupa​ ​ zaštićena​ ​ dvostrukim​ ​ slojem​ ​ “vatrozida”​ ​ (firewalla).Prodavatelj​ ​ ne​ ​ preuzima​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ eventualne​ ​ izravne​ ​ ili​ ​ neizravne​ ​ štete​ ​ koje​ ​ Kupci mogu​ ​ pretrpjeti​ ​ zbog​ ​ privremene,​ ​ djelomične​ ​ ili​ ​ potpune​ ​ nedostupnosti​ ​ T-com​ ​ Pay​ ​ Way usluge.

5.2.​ ​ Izvršenje​ ​ plaćanja

Plaćanje​ ​ se​ ​ smatra​ ​ izvršenim​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ preuzimanja​ ​ novca​ ​ od​ ​ strane​ ​ kurirske​ ​ službe​ ​ ili​ ​ u trenutku​ ​ primitka​ ​ autorizacije​ ​ od​ ​ strane​ ​ izdavatelja​ ​ kartice.

5.3.​ ​ Račun

Račun​ ​ će​ ​ biti​ ​ priložen​ ​ u ​ ​ paketu​ ​ (ili​ ​ jednom​ ​ od​ ​ paketa​ ​ ukoliko​ ​ se​ ​ naručena​ ​ roba​ ​ isporučuje​ ​ u više​ ​ paketa),​ ​ osim​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ je​ ​ adresa​ ​ za​ ​ isporuku​ ​ različita​ ​ od​ ​ adrese​ ​ kupca.​ ​ U ​ ​ tom slučaju​ ​ račun​ ​ će​ ​ biti​ ​ poslan​ ​ e-poštom​ ​ na​ ​ adresu​ ​ kupca.

6.​ ​ REKLAMACIJE​ ​ NA​ ​ PROIZVODE​ ​ I ​ ​ PODNOŠENJE​ ​ PRIGOVORA

6.1.​ ​ Kvaliteta​ ​ proizvoda

Prodavatelj​ ​ jamči​ ​ kvalitetu​ ​ proizvoda​ ​ koje​ ​ jamči​ ​ proizvođač​ ​ proizvoda.

6.2.​ ​ Prigovori​ ​ kupaca

Sukladno​ ​ čl.​ ​ 10​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Prodavatelj​ ​ omogućuje​ ​ svim​ ​ Kupcima​ ​ da​ ​ svoje prigovore​ ​ uputi​ ​ putem​ ​ pošte​ ​ na​ ​ adresu​ ​ Prodavatelja​ ​ 40323​ ​ Prelog,​ ​ ulica​ ​ Jug​ ​ 1/14​ ​ odnosno putem​ ​ elektroničke​ ​ pošte​ ​ na​ ​ adresu​ ​ elektroničke​ ​ pošte​ ​ Prodavatelja email hidden; JavaScript is required​ ​ te​ ​ će​ ​ Prodavatelj​ ​ obavijestiti​ ​ Kupca​ ​ o ​ ​ zaprimljenom​ ​ prigovoru.​ ​ Na sve​ ​ primjedbe​ ​ i ​ ​ prigovore​ ​ Prodavatelj​ ​ će​ ​ odgovoriti​ ​ najkasnije​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 15​ ​ dana​ ​ od​ ​ dana zaprimljenog​ ​ prigovora.

Kako​ ​ bi​ ​ Prodavatelj​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 10.​ ​ stavku​ ​ 5.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ potvrdio primitak​ ​ pisanog​ ​ prigovora,​ ​ a ​ ​ zatim​ ​ i ​ ​ na​ ​ isti​ ​ odgovorio,​ ​ Kupac​ ​ treba​ ​ navesti​ ​ točne​ ​ podatke​ ​ za primitak​ ​ istoga.

6.3.​ ​ Izjava​ ​ o ​ ​ jamstvu​ ​ i ​ ​ servisni​ ​ uvjeti

Za​ ​ sve​ ​ proizvode​ ​ za​ ​ koje​ ​ Prodavatelj​ ​ daje​ ​ jamstvo​ ​ vrijede​ ​ jamstveni​ ​ uvjeti​ ​ navedeni​ ​ u jamstvenom​ ​ listu.​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ čuvati​ ​ račun​ ​ i ​ ​ jamstveni​ ​ list​ ​ za​ ​ cijelo​ ​ vrijeme​ ​ jamstvenog perioda.

Prodavatelj​ ​ jamči​ ​ da​ ​ će​ ​ proizvod​ ​ koji​ ​ se​ ​ koristi​ ​ sukladno​ ​ priloženim​ ​ uputama​ ​ i ​ ​ jamstvenom listu,​ ​ u ​ ​ jamstvenom​ ​ roku​ ​ pravilno​ ​ funkcionirati.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ kvara​ ​ i ​ ​ drugih​ ​ mogućih​ ​ nedostataka Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ da​ ​ će​ ​ izvršiti​ ​ popravak​ ​ ili​ ​ zamjenu​ ​ proizvoda​ ​ u ​ ​ razumnom​ ​ roku sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima. Pravo​ ​ na​ ​ korištenje​ ​ jamstva​ ​ ostvaruje​ ​ se​ ​ isključivo​ ​ uz​ ​ predočenje​ ​ računa.​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan čuvati​ ​ jamstveni​ ​ list​ ​ i ​ ​ račun.​ ​ Jamstveni​ ​ list​ ​ smatra​ ​ se​ ​ punovažnim​ ​ uz​ ​ predočenje​ ​ računa,​ ​ bez obzira​ ​ na​ ​ to​ ​ da​ ​ li​ ​ je​ ​ spomenuti​ ​ jamstveni​ ​ list​ ​ ovjeren​ ​ ili​ ​ nije​ ​ ovjeren​ ​ od​ ​ strane​ ​ Prodavatelja.
Neispravnost​ ​ proizvoda​ ​ nastala​ ​ kao​ ​ posljedica​ ​ nepravilnog​ ​ korištenja​ ​ i/ili​ ​ nepostupanja​ ​ u skladu​ ​ s ​ ​ uputama​ ​ nije​ ​ osigurana​ ​ jamstvom.​ ​ Servisiranje​ ​ i ​ ​ prodaja​ ​ zamjenskih​ ​ dijelova​ ​ za kupljeni​ ​ proizvod​ ​ osigurana​ ​ je​ ​ putem​ ​
ovlaštenih​ ​ servisera​ ​ navedenih​ ​ u ​ ​ jamstvenom​ ​ listu.

6.4.​ ​ Odgovornost​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke

Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke​ ​ proizvoda​ ​ sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ obveznim odnosima​ ​ (članci​ ​ 400-422).
Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke​ ​ stvari​ ​ koje​ ​ je​ ​ ona​ ​ imala​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ prijelaza rizika​ ​ na​ ​ Kupca,​ ​ bez​ ​ obzira​ ​ je​ ​ li​ ​ mu​ ​ to​ ​ bilo​ ​ poznato.​ ​ Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ i ​ ​ za​ ​ one materijalne​ ​ nedostatke​ ​ koji​ ​ se​ ​ pojave​ ​ nakon​ ​ prijelaza​ ​ rizika​ ​ na​ ​ Kupca​ ​ ako​ ​ su​ ​ posljedica uzroka​ ​ koji​ ​ je​ ​ postojao​ ​ prije​ ​ toga.

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ neznatan​ ​ materijalni​ ​ nedostatak.

Materijalni​ ​ nedostatak​ ​ postoji:
ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ potrebna​ ​ svojstva​ ​ za​ ​ svoju​ ​ redovitu​ ​ uporabu​ ​ ili​ ​ za​ ​ promet,
ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ potrebna​ ​ svojstva​ ​ za​ ​ posebnu​ ​ uporabu​ ​ za​ ​ koju​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ nabavlja,​ ​ a ​ ​ koja​ ​ je
bila​ ​ poznata​ ​ Prodavatelju​ ​ ili​ ​ mu​ ​ je​ ​ morala​ ​ biti​ ​ poznata,
ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ svojstva​ ​ i ​ ​ odlike​ ​ koje​ ​ su​ ​ izrijekom​ ​ ili​ ​ prešutno​ ​ ugovorene,​ ​ odnosno
propisane,
kad​ ​ je​ ​ Prodavatelj​ ​ predao​ ​ stvar​ ​ koja​ ​ nije​ ​ jednaka​ ​ uzorku​ ​ ili​ ​ modelu,​ ​ osim​ ​ ako​ ​ su​ ​ uzorak​ ​ ili model​ ​ pokazani​ ​ samo​ ​ radi​ ​ obavijesti, ako​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ svojstva​ ​ koja​ ​ inače​ ​ postoje​ ​ kod​ ​ drugih​ ​ stvari​ ​ iste​ ​ vrste​ ​ i ​ ​ koja​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ mogao opravdano​ ​ očekivati​ ​ prema​ ​ naravi​ ​ stvari,​ ​ posebno​ ​ uzimajući​ ​ u ​ ​ obzir​ ​ javne​ ​ izjave Prodavatelja,​ ​ proizvođača​ ​ i ​ ​ njihovih​ ​ predstavnika​ ​ o ​ ​ svojstvima​ ​ stvari​ ​ (reklame,​ ​ označavanje stvari​ ​ i ​ ​ dr.),
ako​ ​ je​ ​ stvar​ ​ nepravilno​ ​ montirana​ ​ pod​ ​ uvjetom​ ​ da​ ​ je​ ​ usluga​ ​ montaže​ ​ uključena​ ​ u ​ ​ ispunjenje ugovora​ ​ o ​ ​
prodaji,
ako​ ​ je​ ​ nepravilna​ ​ montaža​ ​ posljedica​ ​ nedostataka​ ​ u ​ ​ uputama​ ​ za​ ​ montažu.
Ako​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ na​ ​ temelju​ ​ izjava​ ​ proizvođača​ ​ ili​ ​ njegova​ ​ predstavnika​ ​ očekivao​ ​ postojanje određenih​ ​ svojstava​ ​ stvari,​ ​ nedostatak​ ​ se​ ​ ne​ ​ uzima​ ​ u ​ ​ obzir​ ​ ako​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ znao​ ​ niti morao​ ​ znati​ ​ za​ ​ te​ ​ izjave,​ ​ ili​ ​ su​ ​ te​ ​ izjave​ ​bile​ ​ opovrgnute​ ​ do​ ​ trenutka​ ​ sklapanja​ ​ ugovora​ ​ ili​ ​ one nisu​ ​ utjecale​ ​ na​ ​ odluku​ ​ Kupca​ ​ da​ ​ sklopi​ ​ ugovor.

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ nedostatke​ ​ ako​ ​ su​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ sklapanja​ ​ ugovora​ ​ bili​ ​ poznati Kupcu​ ​ ili​ ​ mu​ ​ nisu​ ​ mogli​ ​ ostati​ ​ nepoznati.​ ​ Prodavatelj​ ​ odgovara​ ​ i ​ ​ za​ ​ nedostatke​ ​ koje​ ​ je​ ​ kupac mogao​ ​ lako​ ​ opaziti​ ​ ako​ ​ je​ ​ izjavio​ ​ da​ ​ stvar​ ​ nema​ ​ nikakve​ ​ nedostatke​ ​ ili​ ​ da​ ​ stvar​ ​ ima​ ​ određena svojstva​ ​ ili​ ​ odlike.

JAMSTVO​ ​ (ili​ ​ GARANCIJA)​ ​ ZA​ ​ ISPRAVNOST​ ​ PRODANE​ ​ ROBE/PROIZVODA

Za​ ​ proizvode​ ​ za​ ​ koje​ ​ prodavatelj,​ ​ odnosno​ ​ proizvođač​ ​ daje​ ​ jamstvo​ ​ za​ ​ ispravnost​ ​ proizvoda, prodavatelj​ ​ će​ ​ zajedno​ ​ s ​ ​ kupljenim​ ​ proizvodom​ ​ predati​ ​ kupcu​ ​ jamstverni​ ​ list​ ​ (garanciju).

Proizvodi​ ​ prodavatelja​ ​ kao​ ​ što​ ​ su​ ​ bicikli,​ ​ fitness​ ​ sprave​ ​ i ​ ​ sl.​ ​ imaju​ ​ jamstvo​ ​ ​ prodavatelja odnosno​ ​ proizvođača​ ​te​ ​ mogućnost​ ​ servisa​ ​ kod​ ​ prodavatelja​ ​ kao​ ​ i ​ ​ rezervnih​ ​ dijelova​ ​ ​ i servisnog​ ​ održavanja.​ ​ Za​ ​ korištenje​ ​ jamstva​ ​ ​ i ​ ​ servisnog​ ​ održavanja,​ ​ kupac​ ​ se​ ​ može​ ​ obratiti prodavatelju​ ​ na​ ​ objavljene​ ​ brojeve​ ​ i ​ ​ adrese​ ​ komunikacije​ ​ u ​ ​ ovim​ ​ obavijestima/općim uvjetima.

Izdanim​ ​ jamstvom​ ​ jamči​ ​ se​ ​ za​ ​ ispravnost​ ​ proizvoda​ ​ ​ u ​ ​ tijeku​ ​ određenog​ ​ vremena​ ​ računajući od​ ​ njegove​ ​ predaje​ ​ kupcu.​ ​ Ako​ ​ proizvod​ ​ ​ nije​ ​ ispravan​ ​ u ​ ​ tom​ ​ određenom​ ​ vremenu,​ ​ kupac može​ ​ zahtijevati​ ​ od​ ​ prodavača,​ ​ odnosno​ ​ proizvođača​ ​ da​ ​ stvar​ ​ popravi​ ​ u ​ ​ razumnom​ ​ roku​ ​ ili ako​ ​ to​ ​ ne​ ​ učini,​ ​ da​ ​ mu​ ​ umjesto​ ​ toga​ ​ ​ preda​ ​ ispravan​ ​ proizvod.

Jamstvo​ ​ ne​ ​ isključuje​ ​ odgovornost​ ​ prodavatelja​ ​ i/ili​ ​ proizvođača​ ​ za​ ​ materijalne​ ​ nedostatke proizvoda​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima.

Prava​ ​ kupca​ ​ po​ ​ osnovi​ ​ jamstva​ ​ se​ ​ gase​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ jedne​ ​ godine​ ​ računajući​ ​ od​ ​ dana​ ​ kada​ ​ je kupac​ ​ zatražio​ ​ popravak​ ​ ili​ ​ zamjenu​ ​ proizvoda.

Pri​ ​ ​ korištenju​ ​ jamstva​ ​ vrijede​ ​ jamstveni​ ​ (garancijski)​ ​ uvjeti​ ​ ​ navedeni​ ​ u ​ ​ priloženom​ ​ jamstvu danom​ ​ uz​ ​ proizvod.

OSTALE​ ​ ODREDBE

Ugovor​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ (potrošački/prodajni​ ​ ugovor)​ ​ je​ ​ jednokratan​ ​ ugovor​ ​ koji​ ​ je​ ​ konzumiran njegovim​ ​ potpunim​ ​ ispunjenjem.

Za​ ​ sve​ ​ što​ ​ nije​ ​ uređeno​ ​ ovim​ ​ uvjetima​ ​ korištenja​ ​ primjenjuje​ ​ se​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ elektroničkoj trgovini,​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima​ ​ i ​ ​ drugi​ ​ zakonski​ ​ propisi​ ​ koji dijelom​ ​ uređuju​ ​ pojedina​ ​ pitanja​ ​ iz​ ​ ovog​ ​ područja.

O​ ​ cjelovitim​ ​ informacijama​ ​ o ​ ​ pravima​ ​ potrošača​ ​ kupac/potrošač​ ​ se​ ​ može​ ​ upoznati​ ​ u odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ na​ ​ web​ ​ stranici​ ​ prodavatelja.

Sporovi
Prodavatelj​ ​ i ​ ​ kupac​ ​ će​ ​ sve​ ​ ​ možebitne​ ​ sporove​ ​ uvijek​ ​ nastojati​ ​ riješavati​ ​ ​ sporazumno,​ ​ a ​ ​ ako u​ ​ tome​ ​ nikako​ ​ ne​ ​ bi​ ​ ​ uspjeli,​ ​ nadležan​ ​ je​ ​ stvarno​ ​ nadležni​ ​ sud​ ​ u ​ ​ Zagrebu. Sporovi​ ​ se​ ​ mogu​ ​ riješavati​ ​ ​ i ​ ​ izvansudski​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ prijedloga​ ​ za​ ​ mirenje​ ​ ​ pri​ ​ ovlaštenom centru​ ​ za​ ​ mirenje​ ​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ mirenju​ ​ i ​ ​ Pravilnikom​ ​ odabranog​ ​ centra​ ​ za mirenje​ ​ ili​ ​ pri​ ​ Sudu​ ​ časti​ ​ Hrvatske​ ​ gospodarske​ ​ komore​ ​ (HGK)​ ​ u ​ ​ slučaju​ ​ prijave​ ​ kupca​ ​ Sudu časti,​ ​ na​ ​ koja​ ​ prava​ ​ potrošača​ ​ upućuje​ ​ Zakon​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača.

7.​ ​ DOSTAVA

7.1.​ ​ Dostava​ ​ u ​ ​ RH​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ zemlje

Putem​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ moguće​ ​ je​ ​ izvršiti​ ​ kupnju​ ​ proizvoda​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ teritoriju Republike​ ​ Hrvatske​ ​ što​ ​ podrazumijeva​ ​ i ​ ​ dostavu​ ​ kupljenih​ ​ proizvoda​ ​ isključivo​ ​ na​ ​ istom području.

Korištenjem​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ Prodavatelj​ ​ smatra​ ​ da​ ​ je​ ​ korisnik​ ​ upoznat​ ​ s ​ ​ Općim uvjetima​ ​ kupnje​ ​ te​ ​ da​ ​ iste​ ​ prihvaća.​ ​ Prodavatelj​ ​ otklanja​ ​ svaku​ ​ odgovornost​ ​ za​ ​ sporna pitanja​ ​ koja​ ​ bi​ ​ eventualno​ ​ mogla​ ​ proizaći​ ​ iz​ ​ razloga​ ​ što​ ​ Korisnik​ ​ www.prodaja-bicikla.com nije​ ​ pročitao​ ​ Uvjete​ ​ kupnje.

7.2.​ ​ Izvršavanje​ ​ dostave

Dostavu​ ​ radi​ ​ Prodavatelj​ ​ angažiranjem​ ​ renomirane​ ​ dostavne​ ​ službe.​ ​ Dostava​ ​ se​ ​ radi​ ​ na prag​ ​ kućne​ ​ ili​ ​ poslovne​ ​ adrese.

7.3.​ ​ Isporuka​ ​ kupcu

Svaku​ ​ pošiljku​ ​ primatelj​ ​ ovjerava​ ​ i ​ ​ potpisuje​ ​ dostavnicu​ ​ po​ ​ primitku​ ​ pošiljke.​ ​ Sukladno odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ obveznim​ ​ odnosima,​ ​ ovjerom​ ​ dostavne​ ​ liste​ ​ od​ ​ strane​ ​ primatelja smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ pošiljka​ ​ uručena​ ​ u ​ ​ neoštećenom​ ​ stanju​ ​ i ​ ​ nakon​ ​ toga​ ​ je​ ​ prijevoznik oslobođen​ ​ bilo​ ​ kakve​ ​ naknadne​ ​ odgovornosti.​ ​ Pošiljatelj​ ​ će​ ​ u ​ ​listi​ ​ preuzimanja​ ​ naznačiti referentni​ ​ broj​ ​ prateće​ ​ dokumentacije,​ ​ pri​ ​ čemu​ ​ će​ ​ kasnije​ ​ potpisana​ ​ dostavna​ ​ lista​ ​s referentnim​ ​ brojem​ ​ biti​ ​ dokaz​ ​ o ​ ​ izvršenoj​ ​ dostavi.

Naručeni​ ​ proizvodi​ ​ dostavljaju​ ​ se​ ​ do​ ​ ulaza​ ​ u ​ ​ stambeni​ ​ objekt.​ ​ Ukoliko​ ​ se​ ​ radi​ ​ o ​ ​ stambenoj zgradi,​ ​ dostavljač​ ​nije​ ​ obvezan​ ​ nositi​ ​ robu​ ​ do​ ​ kata​ ​ na​ ​ kojem​ ​ stanuje​ ​ Kupac​ ​ već​ ​ samo​ ​ do ulaza​ ​ u ​ ​ stambenu​ ​ zgradu.

7.4.​ ​ Cijene​ ​ dostave

Dostava​ ​ za​ ​ sve​ ​ narudžbe​ ​ od​ ​ 400,00​ ​ kn​ ​ i ​ ​ više​ ​ je​ ​ besplatna​ ​ za​ ​ sve​ ​ načine​ ​ dostave.​ ​ Cijena dostave​ ​ za​ ​ sve​ ​ narudžbe​ ​ do​ ​ 399,99​ ​ kn​ ​ iznosi​ ​ 40,00​ ​ kn​ ​ ukoliko​ ​ dostava​ ​ stiže​ ​ na​ ​ odabranu adresu.

Cjenik​ ​ dostave​ ​ ne​ ​ primjenjuje​ ​ se​ ​ za​ ​ vrijeme​ ​ akcija​ ​ i ​ ​ promocija​ ​ koje​ ​ imaju​ ​ drugačije​ ​ uvjete dostave. Cijena​ ​ dostave​ ​ uvijek​ ​ je​ ​ zasebno​ ​ prikazana​ ​ i ​ ​ ispisana​ ​ na​ ​ računu​ ​ ukoliko​ ​ se​ ​ radi​ ​ o ​ ​ visini iznosa​ ​ narudžbe​ ​ koju​ ​ Prodavatelj​ ​ uvjetuje​ ​ na​ ​ svojim​ ​ stranicama​ ​ tj.​ ​ Prodavatelj​ ​ naplaćuje Kupcu​ ​ uslugu​ ​ dostave​ ​ Proizvoda​ ​ sukladno​ ​ cjeniku​ ​ unutar​ ​ ”Besplatna​ ​ dostava”​ ​ objavljenom na​ ​ stranicama.​ ​ U ​ ​ cijenu​ ​ dostave​ ​ uključeno​ ​ je​ ​ pakiranje​ ​ proizvoda.

7.5.​ ​ Pregled​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja

Prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ dostavljenog​ ​ Proizvoda,​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ pregledati​ ​ isporučeni proizvod,​ ​ to​ ​ jest: provjeriti​ ​postoje​ ​ li​ ​ eventualno​ ​ vidljiva​ ​ vanjska​ ​ oštećenja​ ​ na​ ​ pošiljci​ ​ i/ili​ ​ na​ ​ samim proizvodima​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalaze​ ​ unutar​ ​ pošiljke​ ​ i ​ ​ odmah​ ​ ih​ ​ reklamirati​ ​ dostavnom​ ​ radniku,​ ​ te​ ​ odbiti preuzeti​ ​ isporučene​ ​ proizvode​ ​ na​ ​ kojima​ ​ su​ ​ vidljiva​ ​ oštećenja.
obavezno​ ​ otvoriti​ ​ pošiljku​ ​ pred​ ​ dostavljačem​ ​ i ​ ​ usporediti​ ​ dostavljene​ ​ proizvode​ ​ s dostavnicom,​ ​ a ​ ​ ukoliko​ ​ nešto​ ​ nedostaje​ ​ ili​ ​ su​ ​ isporučeni​ ​ proizvodi​ ​ koji​ ​ nisu​ ​ naručeni,​ ​ odmah ih​ ​ reklamirati​ ​ dostavljaču.
Ukoliko​ ​ proizvod​ ​ ima​ ​ skriveni​ ​ nedostatak​ ​ (onaj​ ​ nedostatak​ ​ koji​ ​ se​ ​ nije​ ​ mogao​ ​ otkriti uobičajenim​ ​ pregledom​ ​ prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ stvari)​ ​ što​ ​ kupac​ ​ utvrdi​ ​ po​ ​ otvaranju​ ​ proizvoda
–​ ​ kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ i ​ ​ povrat​ ​ novca,​ ​ zamjenu​ ​ proizvoda, uklanjanje​ ​ nedostatka​ ​ ili​ ​ sniženje​ ​ cijene.

7.6.​ ​ Krivo​ ​ isporučen​ ​ proizvod

U​ ​ slučajevima​ ​ kada​ ​ je​ ​ Kupcu​ ​ isporučen​ ​ proizvod​ ​ različit​ ​ od​ ​ onog​ ​ kojeg​ ​ je​ ​ kupio,​ ​ isti​ ​ ima pravo​ ​ na​ ​ isporuku​ ​ naručenog​ ​ Proizvoda,​ ​ a ​ ​ ukoliko​ ​ to​ ​ nije​ ​ moguće​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na povrat​ ​ novca​ ​ u ​ ​ iznosu​ ​ plaćene​ ​ cijene​ ​ Proizvoda,​ ​ cijene​ ​ dostave​ ​ i ​ ​ naknadu​ ​ troškova​ ​ povrata Proizvoda​ ​ te​ ​ je​ ​ dužan​ ​ vratiti​ ​ krivo​ ​ dostavljen​ ​ Proizvod.

7.7.​ ​ Primitak​ ​ pošiljke

Prilikom​ ​ dostave,​ ​ uz​ ​ kupljeni​ ​ Proizvod,​ ​ Kupac​ ​ dobiva​ ​ sve​ ​ isprave​ ​ koje​ ​ prate​ ​ Proizvod (jamstveni​ ​
list,​ ​ obavijest​ ​ o ​ ​ proizvodu,​ ​ upute​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ proizvoda,​ ​ tehnička​ ​ uputa,​ ​ izjava​ ​ o sukladnosti​ ​ i ​ ​ drugo),​ ​ račun​ ​ te​ ​ potvrdu​ ​ o ​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ koju​ ​ je​ ​ obvezan​ ​ potpisati,​ ​ ukoliko​ ​ ne postoji​ ​ razlog​ ​ za​ ​ reklamaciju.​ ​ Potpisom​ ​ na​ ​ potvrdi​ ​ o ​ ​ primitku​ ​ pošiljke​ ​ Kupac​ ​ potvrđuje​ ​ da​ ​ je prilikom​ ​ preuzimanja​ ​ proizvoda​ ​ izvršio​ ​ njegov​ ​ pregled​ ​ te​ ​ da​ ​ je​ ​ Proizvod​ ​ preuzet​ ​ bez​ ​ vanjskih vidljivih​ ​ oštećenja,​ ​ da​ ​ kvantitativno​ ​ i ​ ​ kvalitativno​ ​ odgovara​ ​ proizvodima​ ​ s ​ ​ računa​ ​ te​ ​ da​ ​ su​ ​ uz proizvode​ ​ isporučene​ ​ sve​ ​ isprave​ ​ sukladno​ ​ zakonskim​ ​ propisima.
Ako​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ prilikom​ ​ pregleda​ ​ dostavljenih​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ gore​ ​ opisan​ ​ način​ ​ našao​ ​ razlog​ ​ za reklamaciju,​ ​ robu​ ​ treba​ ​ odmah​ ​ reklamirati​ ​ dostavljaču​ ​ jer​ ​ reklamacije​ ​ prijavljene​ ​ nakon isporuke​ ​ dostavljenih​ ​ Proizvoda,​ ​ Prodavatelj​ ​ neće​ ​ uvažiti.

7.8.​ ​ Odbijanje​ ​ preuzimanja

Ukoliko​ ​ Kupac​ ​ ne​ ​ preuzme​ ​ proizvod​ ​ ili​ ​ odbije​ ​ preuzeti​ ​ proizvod​ ​ bez​ ​ valjanog​ ​ razloga, Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo​ ​ zahtijevati​ ​ nadoknadu​ ​ troškova​ ​ manipulacije,​ ​ transporta​ ​ i ​ ​ drugih mogućih​ ​ troškova.

7.9.​ ​ Praćenje​ ​ puta​ ​ pošiljke

Dostavna​ ​ služba​ ​ putem​ ​ elektronske​ ​ usluge​ ​ omogućava​ ​ praćenje​ ​ puta​ ​ pošiljke.​ ​ Usluga praćenja​ ​ puta​ ​ pošiljke​ ​ omogućuje​ ​ pošiljatelju​ ​ i ​ ​ primatelju​ ​ da​ ​ u ​ ​ svakom​ ​ trenutku​ ​ dobiju relevantnu​ ​ informaciju​ ​ o ​ ​ tome​ ​ gdje​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ pošiljka​ ​ i ​ ​ što​ ​ se​ ​ s ​ ​ njome​ ​ događa.

8.​ ​ RASKID​ ​ UGOVORA​ ​ I ​ ​ POVRAT​ ​ KUPLJENOG​ ​ PROIZVODA

8.1.​ ​ Raskid​ ​ ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji

Kupac​ ​ ima​ ​ pravo,​ ​ ne​ ​ navodeći​ ​ za​ ​ to​ ​ razlog,​ ​ raskinuti​ ​ ugovor​ ​ o ​ ​ kupoprodaji​ ​ sklopljen​ ​ izvan poslovnih​ ​ prostorija​ ​ i ​ ​ ugovora​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ (četrnaest)​ ​ dana​ ​ računajući​ ​ od​ ​ dana preuzimanja​ ​ Proizvoda​ ​ od​ ​ strane​ ​ Kupca.​ ​ Kako​ ​ bi​ ​ Kupac​ ​ mogao​ ​ ostvariti​ ​ pravo​ ​ na jednostrani​ ​ raskid​ ​ Ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji,​ ​ dužan​ ​ je​ ​ pismeno​ ​ obavijestiti​ ​ Prodavatelja​ ​ o ​ ​ svojoj odluci​ ​ o ​ ​ jednostranom​ ​ raskidu​ ​ ugovora​ ​ prije​ ​ isteka​ ​ navedenog​ ​ roka​ ​ i ​ ​ to​ ​ nedvosmislenom izjavom​ ​ poslanom​ ​ poštom,​ ​ telefaksom​ ​ ili​ ​ elektroničkom​ ​ poštom,​ ​ u ​ ​ kojoj​ ​ će​ ​ navesti​ ​svoje​ ​ ime i​ ​ prezime,​ ​ adresu,​ ​ broj​ ​ telefona,​ ​ telefaksa​ ​ ili​ ​ adresu​ ​ elektroničke​ ​ pošte.​ ​ Navedenu nedvosmislenu​ ​ izjavu​ ​ o ​ ​ odluci​ ​ o ​ ​ jednostranom​ ​ raskidu​ ​ ugovora​ ​ Kupac​ ​ može​ ​ poslati​ ​ koristeći primjer​ ​ obrasca​ ​ za​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ koji​ ​ se​ ​ nalazi​ ​ u ​ ​ prilogu​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta​ ​ ili​ ​ na ovoj​ ​ POVEZNICI​ .

U​ ​ slučaju​ ​ raskida​ ​ ugovora,​ ​ svaka​ ​ je​ ​ strana​ ​ dužna​ ​ vratiti​ ​ drugoj​ ​ ono​ ​ što​ ​ je​ ​ primila​ ​ na​ ​ temelju ugovora.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ jednostranog​ ​ raskida​ ​ Ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji​ ​ od​ ​ strane​ ​ Kupca​ ​ iz​ ​ članka 72.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ Kupac​ ​ je​ ​ dužan​ ​ isporučenu​ ​ robu​ ​ vratiti​ ​ Prodavatelju​ ​ o ​ ​ svom trošku,​ ​ na​ ​ adresu​ ​ Prodavatelja.

Prodavatelj​ ​ mora​ ​ bez​ ​ odgađanja,​ ​ a ​ ​ najkasnije​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ dana​ ​ od​ ​ dana​ ​ kad​ ​ je​ ​ zaprimio obavijest​ ​ o ​ ​ odluci​ ​ Kupca​ ​ da​ ​ raskida​ ​ ugovor​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 74.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača, vratiti​ ​ Kupcu​ ​ sve​ ​ što​ ​ je​ ​ ovaj​ ​platio​ ​ na​ ​ temelju​ ​ ugovora.​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ u ​ ​ obvezi​ ​ izvršiti povrat​ ​ dodatnih​ ​ troškova​ ​ koji​ ​ su​ ​ rezultat​ ​ Kupčevog​ ​ izričitog​ ​ izbora​ ​ vrste​ ​ prijevoza​ ​ koji​ ​ je različit​ ​ od​ ​ vrste​ ​ standardnog​ ​ prijevoza​ ​ koji​ ​ je​ ​ ponudio​ ​ Prodavatelj.​ ​ Prodavatelj​ ​ mora​ ​ izvršiti povrat​ ​ plaćenog​ ​ tek​ ​ nakon​ ​ što​ ​ mu​ ​ roba​ ​ bude​ ​ vraćena,​ ​ odnosno,​ ​ nakon​ ​ što​ ​ mu​ ​ Kupac dostavi​ ​ dokaz​ ​ da​ ​ je​ ​ robu​ ​ poslao​ ​ natrag​ ​ Prodavatelju,​ ​ ako​ ​ bi​ ​ o ​ ​ tome​ ​ Prodavatelj​ ​ bio obaviješten​ ​prije​ ​ primitka​ ​ robe.​ ​ Prodavatelj​ ​ mora​ ​ izvršiti​ ​ povrat​ ​ plaćenoga​ ​ služeći​ ​ se​ ​ istim sredstvima​ ​ plaćanja​ ​ kojim​ ​ se​ ​ koristio​ ​ Kupac​ ​ prilikom​ ​ plaćanja​ ​ osim​ ​ ako​ ​ Kupac​ ​ izričito​ ​ ne pristane​ ​ na​ ​ neko​ ​ drugo​ ​ sredstvo​ ​ plaćanja,​ ​ te​ ​ uz​ ​ pretpostavku​ ​ da​ ​ Kupac​ ​ ne​ ​ bude​ ​ obvezan platiti​ ​ nikakve​ ​ dodatne​ ​ troškove​ ​ za​ ​ takav​ ​ povrat.

Preduvjet​ ​ jednostranog​ ​ raskida​ ​ Ugovora​ ​ jest​ ​ da​ ​ proizvod​ ​ nije​ ​ korišten.U​ ​ slučaju​ ​ tehničke​ ​ neispravnosti​ ​ baze​ ​ podataka​ ​ ili​ ​ nenamjernih​ ​ pogrešaka​ ​ u ​ ​ pogledu podataka​ ​ o ​ ​ proizvodima​ ​ prikazanih​ ​ na​ ​ www.prodaja bicikla.com,​ ​ Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo jednostrano​ ​ raskinuti​ ​ ugovor.

8.2.​ ​ Gubitak​ ​ prava​ ​ na​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ o ​ ​ kupoprodaji

Kupac​ ​ nema​ ​ pravo​ ​ na​ ​ raskid​ ​ Ugovora​ ​ u ​ ​ slučajevima​ ​ propisanim​ ​ člankom​ ​ 79.​ ​ Zakona​ ​ o zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ tj.​ ​ ako​ ​ je:

predmet​ ​ ugovora​ ​ roba​ ​ ili​ ​ usluga​ ​ čija​ ​ je​ ​ cijena​ ​ ovisna​ ​ o ​ ​ promjenama​ ​ na​ ​ financijskom​ ​ tržištu koje​ ​ su​ ​ izvan​ ​ utjecaja​ ​ Prodavatelja,​ ​ a ​ ​ koje​ ​ se​ ​ mogu​ ​ pojaviti​ ​ za​ ​ vrijeme​ ​ trajanja​ ​ prava​ ​ Kupca na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora
ugovor​ ​ Prodavatelj​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ ispunio,​ ​ a ​ ​ ispunjenje​ ​ je​ ​ započelo​ ​ uz​ ​ izričit​ ​ prethodni pristanak​ ​ Kupca​ ​ te​ ​ uz​ ​ njegovu​ ​ potvrdu​ ​ da​ ​ je​ ​ upoznat​ ​ s ​ ​ činjenicom​ ​ da​ ​ će​ ​ izgubiti​ ​ pravo​ ​ na jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ ako​ ​ ugovor​ ​ bude​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ ispunjen predmet​ ​ ugovora​ ​ roba​ ​ koja​ ​ je​ ​ izrađena​ ​ po​ ​ specifikaciji​ ​ Kupca​ ​ ili​ ​ koja​ ​ je​ ​ jasno​ ​ prilagođena Kupcu
Kupac​ ​ posebno​ ​ zahtijevao​ ​ posjet​ ​ Prodavatelja​ ​ radi​ ​ obavljanja​ ​ hitnih​ ​ popravaka​ ​ ili​ ​ poslova održavanja,​ ​ s ​ ​ time​ ​ da​ ​ ako​ ​ prilikom​ ​ takvog​ ​ posjeta,​ ​ uz​ ​ one​ ​ usluge​ ​ koje​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ izrijekom zahtijevao,​ ​ Prodavatelj​ ​ pruži​ ​ i ​ ​ neke​ ​ druge​ ​ usluge,​ ​ odnosno​ ​ isporuči​ ​ i ​ ​ neku​ ​ drugu​ ​ robu​ ​ osim one​ ​ koja​ ​ je​ ​ nužna​ ​ za​ ​ obavljanje​ ​ hitnih​ ​ popravaka​ ​ ili​ ​ poslova​ ​ održavanja,​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora​ ​ u ​ ​ vezi​ ​ s ​ ​ tim​ ​ dodatnim​ ​ uslugama​ ​ ili​ ​ robom predmet​ ​ ugovora​ ​ isporuka​ ​ zapečaćenih​ ​ audiosnimaka​ ​ ili​ ​ videosnimaka,​ ​ odnosno​ ​ računalnih programa,​ ​ koji​ ​ su​ ​ otpečaćeni​ ​ nakon​ ​ isporuke
ako​ ​ je​ ​ predmet​ ​ Ugovora​ ​ zapečaćena​ ​ roba​ ​ koja​ ​ zbog​ ​ zdravstvenih​ ​ ili​ ​ higijenskih​ ​ razloga​ ​ nije pogodna​ ​ za​ ​ vraćanje,​ ​ ako​ ​ je​ ​ bila​ ​ otpečaćena​ ​ nakon​ ​ dostave
ako​ ​ je​ ​ predmet​ ​ Ugovora​ ​ roba​ ​ koja​ ​ je​ ​ zbog​ ​ svoje​ ​ prirode​ ​ nakon​ ​ dostave​ ​ nerazdvojivo pomiješana​ ​ s ​ ​ drugim​ ​ stvarima,
ako​ ​ je​ ​ predmet​ ​ ugovora​ ​ lako​ ​ pokvarljiva​ ​ roba​ ​ ili​ ​ roba​ ​ kojoj​ ​ brzo​ ​ istječe​ ​ rok​ ​ uporabe predmet​ ​ ugovora​ ​ isporuka​ ​ digitalnog​ ​ sadržaja​ ​ koji​ ​ nije​ ​ isporučen​ ​ na​ ​ tjelesnom​ ​ mediju​ ​ ako​ ​ je ispunjenje​ ​ ugovora​ ​ započelo​ ​ uz​ ​ izričit​ ​ prethodni​ ​ pristanak​ ​ Kupca​ ​ te​ ​ uz​ ​ njegovu​ ​ potvrdu​ ​ da​ ​ je upoznat​ ​ s ​ ​ činjenicom​ ​ da​ ​ će​ ​ time​ ​ izgubiti​ ​ pravo​ ​ na​ ​ jednostrani​ ​ raskid​ ​ ugovora.

8.3.​ ​ Pravo​ ​na​ ​ povrat​ ​ proizvoda

U​ ​ roku​ ​ od​ ​ osam​ ​ (8)​ ​ kalendarskih​ ​ dana​ ​ od​ ​ dana​ ​ dostave​ ​ proizvoda​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ na povrat​ ​ Proizvoda​ ​ u ​ ​ slučaju: Kada​ ​ je​ ​ isporučen​ ​ Proizvod​ ​ koji​ ​ nije​ ​ naručen; Kada​ ​ je​ ​ isporučen​ ​ Proizvod​ ​ oštećen,​ ​ neispravan​ ​ ili​ ​ ima​ ​ nedostatke

8.4.​ ​ Izvršenje​ ​ povrata​ ​ proizvoda

Naručeni​ ​ proizvodi​ ​ pakirani​ ​ su​ ​ na​ ​ način​ ​ da​ ​ se​ ​ uobičajenom​ ​ manipulacijom​ ​ u transportu/dostavi​ ​ ne​ ​ oštete.​ ​ Paketi​ ​ mogu​ ​ uključivati​ ​ razne​ ​ zaštitne​ ​ materijale​ ​ za sprječavanje​ ​ loma​ ​ (papir,​ ​ stiropor,​ ​ spužva​ ​ i/ili​ ​ slično).​ ​ Kupac​ ​ je,​ ​ u ​ ​ svim​ ​ slučajevima​ ​ kada​ ​ vršipovrat​ ​ Proizvoda​ ​ po​ ​ bilo​ ​ kojoj​ ​ osnovi,​ ​ Proizvod​ ​ koji​ ​ vraća​ ​ Prodavatelju​ ​ dužan​ ​ vratiti kompletan,​ ​ u ​ ​ stanju​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ su​ ​ mu​ ​ dostavljeni​ ​ i ​ ​ u ​ ​ originalnom​ ​ pakiranju​ ​ (trgovačko​ ​ pakiranje u​ ​ kojem​ ​ je​ ​ roba​ ​ i ​ ​ dostavljena),​ ​ sa​ ​ svim​ ​ pripadajućim​ ​ dijelovima​ ​ i ​ ​ dokumentacijom,​ ​ a ​ ​ svaka oznaka​ ​ kojoj​ ​ je​ ​ svrha​ ​ ukazati​ ​ kako​ ​ Proizvod​ ​ nije​ ​ korišten​ ​ ili​ ​ oštećen​ ​ ne​ ​ smije​ ​ biti​ ​ uklonjena​ ​ ili oštećena.​ ​

Kupac​ ​ je​ ​ Proizvode​ ​ dužan​ ​ vratiti​ ​ Prodavatelju​ ​ o ​ ​ svom​ ​ trošku​ ​ na​ ​ adresu:​ ​ Glavna 16, 40 323 Prelog.
Ukoliko​ ​ Kupac​ ​ proizvod​ ​ vraća​ ​ neispravan,​ ​ s ​ ​ većim​ ​ oštećenjima​ ​ ili​ ​ bez​ ​ dijelova​ ​ i dokumentacije​ ​ te​ ​ ukoliko​ ​ isti​ ​ne​ ​ dostavi​ ​ u ​ ​ naknadnom​ ​ roku​ ​ od​ ​ 8 ​ ​ dana,​ ​ smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ Kupac nije​ ​ ispunio​ ​ svoju​ ​ obavezu​ ​ povrata​ ​ robe​ ​ te​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ dužan​ ​ izvršiti​ ​ povrat​ ​ uplaćenih sredstava​ ​ ili​ ​ zamjene.

U​ ​ slučaju​ ​ da​ ​ kod​ ​ ugovora​ ​ sklopljenih​ ​ na​ ​ daljinu​ ​ roba​ ​ zbog​ ​ svoje​ ​ prirode​ ​ ne​ ​ može​ ​ biti​ ​ vraćena na​ ​ uobičajen​ ​ način​ ​ opisan​ ​ u ​ ​ točki​ ​ 7.2.​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta,​ ​ troškove​ ​ vraćanja​ ​ robe​ ​ na​ ​ drugi način​ ​ također​ ​ snosi​ ​ Kupac.​ ​ Kupac​ ​ mora​ ​ izvršiti​ ​ povrat​ ​ robe​ ​ bez​ ​ odgađanja​ ​ a ​ ​ najkasnije​ ​ u roku​ ​ od​ ​ 14​ ​ dana​ ​ od​ ​ kada​ ​ je,​ ​ sukladno​ ​ članku​ ​ 74.​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ potrošača,​ ​ obavijestio Prodavatelja​ ​ o ​ ​ svojoj​ ​ odluci​ ​ da​ ​ raskine​ ​ ugovor.​ ​ Smatra​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ izvršio​ ​ svoju​ ​ obvezu na​ ​ vrijeme​ ​ ako​ ​ prije​ ​ isteka​ ​ naprijed​ ​ navedenog​ ​ roka​ ​ pošalje​ ​ robu​ ​ ili​ ​ je​ ​ preda​ ​ Prodavatelju.

Kupac​ ​ je​ ​ odgovoran​ ​ za​ ​ svako​ ​ umanjenje​ ​ vrijednosti​ ​ robe​ ​ koje​ ​ je​ ​ rezultat​ ​ rukovanja​ ​ robom, osim​ ​ onog​ ​
koje​ ​ je​ ​ bilo​ ​ potrebno​ ​ za​ ​ utvrđivanje​ ​ prirode,​ ​ obilježja​ ​ i ​ ​ funkcionalnosti​ ​ robe.

8.5.​ ​ Opravdanost​ ​ povrata

Ukoliko​ ​ je​ ​ zahtjev​ ​ za​ ​ povratom​ ​ opravdan,​ ​ Prodavatelj​ ​ će,​ ​ na​ ​ osnovu​ ​ zahtjeva​ ​ za​ ​ povrat​ ​ ili zamjenu,​ ​ Kupcu​ ​ vratiti​ ​ sredstva​ ​ na​ ​ račun​ ​ koji​ ​ je​ ​ Kupac​ ​ naveo​ ​ u ​ ​ samom​ ​ zahtjevu​ ​ ili​ ​ zamijeniti proizvod​ ​ novim​ ​ u ​ ​ razumnom​ ​ rok​ ​ u ​ ​ od​ ​ datuma​ ​ primitka​ ​ vraćenog​ ​ proizvoda​ ​ na​ ​ adresu navedenu​ ​ na​ ​ obrascu​ ​ za​ ​ reklamaciju.
Ukoliko​ ​ Prodavatelj​ ​ nedvojbeno​ ​ utvrdi​ ​ da​ ​ je​ ​ reklamacija​ ​ na​ ​ proizvod​ ​ neopravdana​ ​ ili​ ​ da​ ​ je​ ​ do neispravnosti​ ​ naručenog​ ​ proizvoda​ ​ došlo​ ​ zbog​ ​ neadekvatnog​ ​ rukovanja,​ ​ instalacije​ ​ ili uporabe,​ ​ Prodavatelj​ ​ nije​ ​ dužan​ ​ izvršiti​ ​povrat​ ​ novca​ ​ ili​ ​ dostaviti​ ​ zamjenski​ ​ proizvod.
Reklamirani​ ​ proizvod​ ​ bit​ ​ će​ ​ vraćen​ ​ korisniku​ ​ o ​ ​ njegovom​ ​ trošku​ ​ uz​ ​ pisano​ ​ objašnjenje razloga​ ​ neprihvaćanja​ ​ zahtjeva​ ​ za​ ​ povratom​ ​ ili​ ​ zamjenom.
Ukoliko​ ​ je​ ​ prilikom​ ​ pakiranja​ ​ naručenih​ ​ proizvoda​ ​ došlo​ ​ do​ ​ nenamjerne​ ​ pogreške​ ​ te​ ​ kupac nije​ ​ dobio​ ​ proizvod​ ​ koji​ ​ je​ ​ naručio​ ​ već​ ​ neki​ ​ drugi,​ ​ dužan​ ​ je​ ​ navedeno​ ​ prijaviti​ ​ putem​ ​ obrasca za​ ​ reklamaciju​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ osam​ ​ (8)​ ​ dana.​ ​ U ​ ​ tom​ ​ slučaju,​ ​ korisnik​ ​ vraća​ ​ krivo​ ​ isporučen proizvod​ ​ na​ ​ trošak​ ​ Prodavatelja​ ​ koji​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ isporučiti​ ​ naručeni​ ​ proizvod​ ​ ili​ ​ izvršiti​ ​ povrat novca​ ​ (sukladno​ ​ zahtjevu​ ​ korisnika)​ ​ u ​ ​ roku​ ​ od​ ​ petnaest​ ​ (15)​ ​ dana​ ​ od​ ​ zaprimljenog​ ​ krivo isporučenog​ ​ artikla.

9.​ ​ RASPRODANI​ ​ ARTIKLI

9.1.​ ​ Nemogućnost​ ​ isporuke​ ​ – ​ ​ rasprodani​ ​ artikli

U​ ​ pojedinačnim​ ​ slučajevima,​ ​ zbog​ ​ velike​ ​ potražnje,​ ​ moguće​ ​ je​ ​ da​ ​ Prodavatelj​ ​ neke​ ​ od naručenih​ ​ Proizvoda​ ​ neće​ ​ moći​ ​ isporučiti,​ ​ odnosno​ ​ da​ ​ su​ ​ neki​ ​ od​ ​ Proizvoda​ ​ iz​ ​ ponude​ ​ upotpunosti​ ​ ili​ ​ djelomice​ ​ rasprodani.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ rasprodanih​ ​ Proizvoda,​ ​ Kupac​ ​ će​ ​ o ​ ​ tome​ ​ biti obaviješten​ ​ prije​ ​ isporuke​ ​ robe​ ​ putem​ ​ elektronske​ ​ pošte​ ​ ili​ ​ telefonom,​ ​ te​ ​ u ​ ​ tom​ ​ slučaju Prodavatelj​ ​ ne​ ​ snosi​ ​ nikakvu​ ​ odgovornost.

10.​ ​ ZAŠTITA​ ​ OSOBNIH​ ​ PODATAKA

10.1.​ ​ Čuvanje​ ​ privatnosti​ ​ osobnih​ ​ podataka

Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ čuvati​ ​ privatnost​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ svih​ ​ registriranih​ ​ Korisnika www.prodaja-bicikla.com​ ​ stranica,​ ​ te​ ​ će​ ​ s ​ ​ istima​ ​ postupati​ ​ u ​ ​ skladu​ ​ sa​ ​ Zakonom​ ​ o ​ ​ zaštiti osobnih​ ​ podataka,​ ​ odnosno​ ​ drugim​ ​ primjenjivim​ ​ propisima.
Prije​ ​ pristupa​ ​ određenim​ ​ sadržajima​ ​ za​ ​ Korisnike​ ​ je​ ​ obvezna​ ​ registracija​ ​ koja​ ​ uključuje dobrovoljno​ ​ unošenje​ ​ vlastitih​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ Korisnika.​ ​ U ​ ​ slučaju​ ​ pristanka​ ​ na​ ​ davanje osobnih​ ​ podataka,​ ​ smatrat​ ​ će​ ​ se​ ​ da​ ​ je​ ​ Korisnik​ ​ pristao​ ​ na​ ​ uvjete​ ​ korištenja​ ​ osobnih podataka​ ​ predviđene​ ​ ovim​ ​ Općim​ ​ uvjetima,​ ​ a ​ ​ temeljem​ ​ kojih​ ​ se​ ​Prodavatelju​ ​ daje​ ​ pravo​ ​ da prikuplja,​ ​ koristi,​ ​ obrađuje​ ​ i ​ ​ prenosi​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ potrebne​ ​ za​ ​ korištenje​ ​ web​ ​ stranica.

10.2.​ ​ Prikupljanje,​ ​ obrada​ ​ i ​ ​ korištenje​ ​ osobnih​ ​ podataka

Korisnik​ ​ odabirom​ ​ opcije​ ​ „XXXXXXXXX“​ ​ prilikom​ ​ registracije​ ​ daje​ ​ osobnu​ ​ suglasnost​ ​ za prikupljanje,​ ​ korištenje,​ ​ obradu​ ​ i ​ ​ prenošenje​ ​ svojih​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ potrebnih​ ​ za​ ​ korištenje web​ ​ stranica,​ ​ uključujući​ ​ (ali​ ​ bez​ ​ ograničavanja​ ​ na): suglasnost​ ​ da​ ​ Prodavatelj​ ​ može​ ​ sukladno​ ​ odredbama​ ​ Zakona​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ osobnih​ ​ podataka, obrađivati​ ​ dane​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ vlastitih​ ​ evidencija​ ​ i ​ ​ statistike,​ ​ za​ ​ potrebe stvaranja​ ​ baze​ ​ podataka​ ​ o ​ ​ kupcima,​ ​ obavještavanja​ ​ o ​ ​ proizvodima​ ​ i ​ ​ uslugama,​ ​ za​ ​ potrebe informiranja​ ​ o ​ ​ isporuci,​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ dostave​ ​ promotivnih​ ​ materijala,​ ​ unaprjeđenje​ ​ odnosa​ ​ sa Kupcima​ ​ te​ ​ unapređenja​ ​ usluga.​ ​ Prodavatelj​ ​ navedene​ ​ podatke​ ​ može​ ​ davati​ ​ trećima​ ​ u ​ ​ svrhu izvršavanja​ ​ usluge,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ te​ ​sprječavanja​ ​ eventualnih zloporaba; potrebe​ ​ što​ ​ boljeg​ ​ uvida​ ​ i ​ ​ razumijevanja​ ​ pojedinačnih​ ​ potreba​ ​ i ​ ​ zahtjeva​ ​ korisnika​ ​ kao​ ​ i razvijanja​ ​ mogućnosti​ ​ što​ ​ kvalitetnijeg​ ​ pružanja​ ​ svih​ ​ usluga​ ​ Prodavatelja​ ​ koji​ ​ za​ ​ rezultat
imaju​ ​ povećanje​ ​ zadovoljstva​ ​ korisnika; suglasnost​ ​ da​ ​ mu​ ​ se​ ​ Prodavatelj​ ​ može​ ​ obraćati​ ​ pismenim​ ​ putem,​ ​ telefonski,​ ​ SMS-om​ ​ i/ili elektroničkom​ ​ poštom,​ ​ te​ ​ mu​ ​ na​ ​ kućnu​ ​ adresu​ ​ dostavljati​ ​ materijale​ ​ kojima​ ​ će​ ​ ga
obavještavati​ ​ o ​ ​ pogodnostima​ ​ i ​ ​ novinama​ ​ u ​ ​ svojoj​ ​ ponudi; davanje​ ​ podataka​ ​ trećim​ ​ osobama​ ​ potrebnim​ ​ za​ ​ izvršenje​ ​ gore​ ​ navedenih​ ​ svrha Prodavatelj​ ​ će​ ​ čuvati​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ onoliko​ ​ koliko​ ​ je​ ​ to​ ​ potrebno​ ​ za​ ​ svrhe​ ​ predviđene​ ​ ovim Općim​ ​ uvjetima.​ ​ Nakon​ ​ isteka​ ​ tog​ ​ vremena​ ​ osobni​ ​ podaci​ ​ će​ ​ se​ ​ uništiti,​ ​ izbrisati​ ​ ili​ ​ učiniti
anonimnima​ ​ na​ ​ način​ ​ koji​ ​ osigurava​ ​ da​ ​ se​ ​ zadrži​ ​ sigurnost​ ​ osobnih​ ​ podataka.
Prodavatelj​ ​ neće​ ​ razotkriti​ ​ osobne​ ​ podatke​ ​ Korisnika​ ​ trećim​ ​ osobama,​ ​ osim​ ​ u ​ ​ svrhu izvršavanja​ ​ usluge,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i ​ ​ Prodavatelja​ ​ te​ ​ sprječavanja​ ​ eventualnih zloporaba. Prodavatelj​ ​ će​ ​ osigurati​ ​ da​ ​ se​ ​ osobni​ ​ podaci​ ​ Korisnika​ ​ drže​ ​ na​ ​ sigurnom​ ​ mjestu​ ​ (koje uključuje​ ​ razumnu​ ​ administrativnu,​ ​ tehničku​ ​ i ​ ​ fizičku​ ​ zaštitu​ ​ kako​ ​ bi​ ​ se​ ​ onemogućilo neovlašteno​ ​ korištenje,​ ​ pristup,​ ​ razotkrivanje,​ ​ kopiranje​ ​ ili​ ​ izmjena​ ​ osobnih​ ​ podataka),​ ​ kojem mogu​ ​ pristupiti​ ​ samo​ ​ ovlaštene​ ​ osobe​ ​ Prodavatelja.
Prodavatelj​ ​ se​ ​ obvezuje​ ​ Korisnicima​ ​ omogućiti​ ​ pristup​ ​ njihovim​ ​ osobnim​ ​ podacima​ ​ koje posjeduje​ ​ kako​ ​ bi​ ​ osigurao​ ​ da​ ​ su​ ​ osobni​ ​ podaci​ ​ točni,​ ​ potpuni​ ​ i ​ ​ ažurirani.
Ukoliko​ ​ Korisnici​ ​ zatraže​ ​ korekciju​ ​ ili​ ​ brisanje​ ​ njihovih​ ​ osobnih​ ​ podataka,​ ​ Prodavatelj​ ​ će takve​ ​ podatke​ ​ izmjeniti​ ​ ili​ ​ ukloniti.​ ​ Odabirom​ ​ brisanja​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ Korisnici​ ​ pristaju​ ​ na to​ ​ da​ ​ će​ ​ im​ ​ biti​ ​ onemogućen​ ​ pristup​ ​ određenim​ ​ sadržajima​ ​ na​ ​ web​ ​ stranicama.
Prilikom​ ​ davanja​ ​ osobnih​ ​ podataka,​ ​ Korisnici​ ​ jamči​ ​ da​ ​ su​ ​ isti​ ​ potpuni,​ ​ istiniti,​ ​ točni​ ​ i ​ ​ ažurni.

10.3.​ ​ Zaštita​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ i ​ ​ dostupnost​ ​ trećim​ ​ osobama

Osobni​ ​ podaci​ ​ Korisnika​ ​ štite​ ​ se​ ​ sukladno​ ​ Zakonu​ ​ o ​ ​ zaštiti​ ​ osobnih​ ​ podataka,​ ​ te​ ​ ih Prodavatelj​ ​ neće​ ​ ni​ ​ na​ ​ koji​ ​ način​ ​ učiniti​ ​ dostupnim​ ​ trećima.​ ​ Potrebne​ ​ osobne​ ​ podatke prosljeđujemo​ ​ isključivo​ ​ poslovnim​ ​ partnerima​ ​za​ ​ realizaciju​ ​ isporuke​ ​ Vaše​ ​ narudžbe​ ​ ili​ ​ za potrebe​ ​ adresiranja​ ​ tiskanih​ ​ reklamnih​ ​ materijala.​ ​ Kupac​ ​ ima​ ​ pravo​ ​ zatražiti​ ​ ispravak, izmjenu​ ​ ili​ ​ nadopunu​ ​ netočnih,​ ​ nepotpunih​ ​ ili​ ​ neažuriranih​ ​ podataka​ ​ te​ ​ se​ ​ za​ ​ sva​ ​ pitanja​ ​ u svezi​ ​ zaštite​ ​ osobnih​ ​ podataka​ ​ može​ ​ obratiti​ ​ voditelju​ ​ zbirke​ ​ osobnih​ ​ podataka.
Prodavatelj​ ​ ne​ ​ bilježi​ ​ niti​ ​ ne​ ​ pohranjuje​ ​ transakcijske​ ​ podatke​ ​ Korisnika​ ​ potrebne​ ​ za​ ​ plaćanje putem​ ​ kartica.​ ​ Prodavatelj​ ​ za​ ​ naplatu​ ​ kreditnih​ ​ kartica​ ​ koristi​ ​ usluge​ ​ treće​ ​ strane​ ​ (kako​ ​ je​ ​ i navedeno​ ​ u ​ ​ članku​ ​ 5.1.3.)​ ​ koja​ ​ enkripcijom​ ​ štiti​ ​ vaše​ ​ podatke.

10.4.​ ​ Stavljanje​ ​ podataka​ ​ korisnika​ ​ na​ ​ raspolaganje​ ​ trećim​ ​ osobama

Prodavatelj​ ​ jamči​ ​ da​ ​ e-mail​ ​ adresu​ ​ i ​ ​ ostale​ ​ podatke​ ​ Korisnika​ ​ neće​ ​ stavljati​ ​ trećim​ ​ pravnim​ ​ i fizičkim​ ​ osobama​ ​ na​ ​ raspolaganje​ ​ bez​ ​ njegovog​ ​ pristanka.​ ​ Od​ ​ navedenog​ ​ se​ ​ izuzima​ ​ uvid od​ ​ strane​ ​ ovlaštenih​ ​ službi​ ​ izvršne​ ​ vlasti​ ​ Republike​ ​ Hrvatske,​ ​ za​ ​ potrebe​ ​ istražnih​ ​ radnji temeljem​ ​ valjanog​ ​ sudskog​ ​ naloga,​ ​ u ​ ​ svrhu​ ​ izvršavanja​ ​ usluge,​ ​ zaštite​ ​ interesa​ ​ korisnika​ ​ i Prodavatelja​ ​ te​ ​ sprječavanja​ ​ eventualnih​ ​ zloporaba.

10.5.​ ​ Otklanjanje​ ​ pogrešaka

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ odgovara​ ​ za​ ​ slučajnu​ ​ pogrešku​ ​ ili​ ​ pogrešku​ ​ zbog​ ​ više​ ​ sile​ ​ ili​ ​ drugih objektivnih​ ​ okolnosti​ ​ kojima​ ​ se​ ​ uzrokuje​ ​ slučajno​ ​ kršenje​ ​ zajamčene​ ​ zaštite​ ​ podataka Korisnika,​ ​ ali​ ​ jamči​ ​ da​ ​ će​ ​ pogreška​ ​ biti​ ​ otklonjena,​ ​ ukoliko​ ​ je​ ​ to​ ​ moguće,​ ​ čim​ ​ prije.

10.6.​ ​ Prijava​ ​ pogrešaka

Prodavatelj​ ​ ne​ ​ može​ ​ garantirati​ ​ da​ ​ će​ ​ podaci​ ​ na​ ​ Internet​ ​ stranici​ ​ biti​ ​ bez​ ​ pogrešaka.​ ​ Ukoliko dođe​ ​ do​ ​ pogreške,​ ​ molimo​ ​ Vas​ ​ da​ ​ je​ ​ prijavite​ ​ našim​ ​ djelatnicima,​ ​ kako​ ​ bismo​ ​ je​ ​ otklonili​ ​ nanajbrži​ ​ mogući​ ​ način.​ ​ Također​ ​ ukoliko​ ​ Prodavatelj​ ​ dobrom​ ​ namjerom​ ​ smatra​ ​ da​ ​ je pronađena​ ​ greška​ ​ ispravna,​ ​ istu​ ​ može​ ​ izbrisati​ ​ ili​ ​ promijeniti.

10.7.​ ​ Cookie

Što​ ​ je​ ​ kolačić​ ​ (cookie)?
Kolačić​ ​ je​ ​ informacija​ ​ spremljena​ ​ na​ ​ osobno​ ​ računalo​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ pregledavanja​ ​ internetske stranice​ ​ koju​ ​ ste​ ​ posjetili.​ ​ Kolačići​ ​ omogućuju​ ​ jednostavnije​ ​ korištenje​ ​ budući​ ​ da​ ​ spremaju Vaše​ ​ postavke​ ​ za​ ​ internetsku​ ​ stranicu​ ​ (jezik​ ​ ili​ ​ adresa)​ ​ te​ ​ ih​ ​ pri​ ​ ponovnom​ ​ pokretanju​ ​ iste iznova​ ​ aktiviraju.​ ​ Na​ ​ taj​ ​ način​ ​ informacije​ ​ su​ ​ prilagođene​ ​ Vašim​ ​ potrebama​ ​ i ​ ​ uobičajenim načinima​ ​ korištenja.
Od​ ​ jednostavnih​ ​ informacija​ ​ o ​ ​ postavkama,​ ​ kolačići​ ​ mogu​ ​ spremiti​ ​ i ​ ​ velik​ ​ broj​ ​ osobnih informacija​ ​ (ime,​ ​ e-mail​ ​ adresa)​ ​ za​ ​ koje​ ​ Vi​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ morate​ ​ dati​ ​ pristup.​ ​ Ukoliko​ ​ im​ ​ Vi​ ​ to niste​ ​ omogućili,​ ​ utoliko​ ​ kolačići​ ​ ne​ ​ mogu​ ​ pristupiti​ ​ datotekama​ ​ na​ ​ Vašem​ ​ računalu.​ ​ Aktivnosti spremanja​ ​ i ​ ​ slanja​ ​ kolačića​ ​ Vama​ ​ nisu​ ​ vidljive,​ ​međutim​ ​ možete​ ​ u ​ ​ postavkama​ ​ izabranog internetskog​ ​ preglednika​ ​ odabrati​ ​ mogućnost​ ​ odobravanja/odbijanja​ ​ zahtjeva​ ​ za​ ​ spremanje kolačića,​ ​ brisanje​ ​ spremljenih​ ​ kolačića​ ​ i ​ ​ druge​ ​ aktivnosti​ ​ vezane​ ​ uz​ ​ korištenje​ ​ kolačića.

Kako​ ​ onemogućiti​ ​ kolačiće​ ​ ?
Isključivanjem​ ​ kolačića​ ​ ne​ ​ dopuštate​ ​ pohranjivanje​ ​ istih​ ​ na​ ​ vlastitom​ ​ računalu.​ ​ Postavke kolačića​ ​ mogu​ ​ se​ ​ konfigurirati​ ​ i ​ ​ mijenjati​ ​ u ​ ​ izabranom​ ​ internetskom​ ​ pregledniku.​ ​ Kako​ ​ biste vidjeli​ ​ postavke,​ ​ odaberite​ ​ preglednik​ ​ koji​ ​ koristite​ ​ (Chrome,​ ​ Firefox,​ ​ Internet​ ​ Explorer​ ​ 9, Internet​ ​ Explorer​ ​ 7 ​ ​ i ​ ​ 8 ​ ​ te​ ​ Operu​ ​ ili​ ​ Safari​ ​ (stranice​ ​ na​ ​ engleskom​ ​ jeziku)).​ ​ Ukoliko onemogućite​ ​ kolačiće,​ ​ utoliko​ ​ nećete​ ​ biti​ ​ u ​ ​ mogućnosti​ ​ koristiti​ ​ određene​ ​ funkcionalnosti internetskih​ ​ stranica.

Što​ ​ su​ ​ privremeni​ ​ kolačići?
Privremeni​ ​ kolačići,​ ​ ili​ ​ kolačići​ ​ sesije,​ ​ uklanjanju​ ​ se​ ​ s ​ ​ vašeg​ ​ osobnog​ ​ računala​ ​ u ​ ​ trenutku zatvaranja​ ​ internetskog​ ​ preglednika​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ ste​ ​ pregledavali​ ​ internetsku​ ​ stranicu.​ ​ Uz​ ​ pomoć ovih​ ​ kolačića,​ ​ stranice​ ​ pohranjuju​ ​ privremene​ ​ podatke.

Što​ ​ su​ ​ stalni​ ​ kolačići?
Stalni,​ ​ ili​ ​ spremljeni,​ ​ kolačići​ ​ ostaju​ ​ na​ ​ Vašem​ ​ osobnom​ ​ računalu​ ​ i ​ ​ nakon​ ​ zatvaranja internetskog​ ​ preglednika.​ ​ Uz​ ​ pomoć​ ​ ovih​ ​ kolačića​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ pohranjuju​ ​ podatke kako​ ​ bi​ ​ Vam​ ​ se​ ​ olakšalo​ ​ korištenje.​ ​ Primjerice,​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ koje​ ​ zahtijevaju​ ​ unos korisničkog​ ​ imena​ ​ i ​ ​ lozinke​ ​ ”zapamtit”​ ​ će​ ​ vaš​ ​ unos​ ​ koji​ ​ će​ ​ se​ ​ pojavljivati​ ​ pri​ ​ svakom​ ​ novom posjetu​ ​ istim.​ ​ Stalni​ ​ kolačići​ ​ ostat​ ​ će​ ​ zabilježeni​ ​ na​ ​ računalu​ ​ danima,​ ​ mjesecima​ ​ ili godinama.

Što​ ​ su​ ​ kolačići​ ​ od​ ​ prve​ ​ strane?
Kolačići​ ​ od​ ​ prve​ ​ strane​ ​ dolaze​ ​ s ​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ koju​ ​ pregledavate,​ ​ a ​ ​ mogu​ ​ biti privremeni​ ​ ili​ ​ stalni.​ ​ Na​ ​ taj​ ​ način,​ ​ internetske​ ​ stranice​ ​ pohranjuju​ ​ podatke​ ​ koji​ ​ će​ ​ Vam olakšati​ ​ korištenje​ ​ pri​ ​ svakom​ ​ novom​ ​ posjetu​ ​ toj​ ​ internetskoj​ ​ stranici.

Što​ ​ su​ ​ kolačići​ ​ treće​ ​ strane?
Kolačići​ ​ treće​ ​ strane​ ​ na​ ​ Vaše​ ​ računalo​ ​ dolaze​ ​ s ​ ​ drugih​ ​ web​ ​ mjesta​ ​ koje​ ​ se​ ​ nalaze​ ​ na internetskoj​ ​ stranici​ ​ koju​ ​ pregledavate.​ ​ Riječ​ ​ je​ ​ o ​ ​ primjerice​ ​ pop-up​ ​ oglasima,​ ​ a ​ ​ kolačići​ ​ tu imaju​ ​ ulogu​ ​ praćenja​ ​ internetskih​ ​ stranica​ ​ u ​ ​ oglašivačke​ ​ svrhe.

Koristi​ ​ li​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ kolačiće?
Da,​ ​ ova​ ​ internetska​ ​ stranica​ ​ koristi​ ​ kolačiće​ ​ kako​ ​ bi​ ​ Vam​ ​ osigurala​ ​ jednostavnije​ ​ i ​ ​ bolje korisničko​ ​
iskustvo.

Kakve​ ​ kolačiće​ ​ koristi​ ​ www.prodaja-bicikla.com?
Privremene​ ​ kolačiće​ ​ (Session​ ​ cookies)​ ​ – ​ ​ riječ​ ​ je​ ​ o ​ ​ kolačićima​ ​ koji​ ​ će​ ​ se​ ​ automatski​ ​ izbrisati
prilikom​ ​ zatvaranja​ ​ internetskog​ ​ preglednika​ ​ u ​ ​ kojem​ ​ radite​ ​ Stalne​ ​ kolačiće​ ​ (Persistent cookies)​ ​ – ​ ​ riječ​ ​ je​ ​ o ​ ​ kolačićima​ ​ koji​ ​ će​ ​ ostati​ ​ ”zabilježeni”​ ​ u ​ ​ vašem​ ​ internetskom​ ​ pregledniku dok​ ​ ne​ ​ isteknu​ ​ili​ ​ ih​ ​ sami​ ​ ručno​ ​ ne​ ​ izbrišete.​ ​ Prikupljene​ ​ informacije​ ​ su​ ​ anonimne,​ ​ a ​ ​ ne uključuju​ ​ vaše​ ​ privatne​ ​ podatke.

Ima​ ​ li​ ​ na​ ​ web​ ​ stranici​ ​ kolačića​ ​ treće​ ​ strane?
Postoji​ ​ nekoliko​ ​ vanjskih​ ​ servisa​ ​ koji​ ​ Vam​ ​ spremaju​ ​ ograničene​ ​ kolačiće,​ ​ a ​ ​ isti​ ​ nije​ ​ postavila ova​ ​ internetska​ ​ stranica.​ ​ Limitirani​ ​ kolačići​ ​ služe​ ​ za​ ​ nesmetano​ ​ korištenje​ ​ mogućnosti​ ​ koje korisnicima​ ​ osiguravaju​ ​ jednostavan​ ​ pristup​ ​ sadržaju.
Ova​ ​ stranica​ ​ omogućuje​ ​ mjerenje​ ​ posjećenosti Stranica​ ​ koristi​ ​ Google​ ​ Analytics​ ​ – ​ ​ servis​ ​ za​ ​ mjerenje​ ​ posjećenosti.​ ​ Ukoliko​ ​ želite onemogućiti​ ​ spremanje​ ​ kolačića​ ​ od​ ​ strane​ ​ ovog​ ​ servisa,​ ​ zabranite​ ​ ih​ ​ na​ ​ slijedećem​ ​ linku: Google​ ​ Analytics​ ​ – ​ ​ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dodatne​ ​ informacije​ ​ oko​ ​ isključivanja​ ​ kolačića
Postoji​ ​ nekoliko​ ​ internetskih​ ​ stranica​ ​ za​ ​ isključivanje​ ​ pohranjivanja​ ​ kolačića​ ​ za​ ​ različite servise.​ ​ Više​ ​ informacija​ ​ pročitajte​ ​ na​ ​ sljedećim​ ​ linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

11.​ ​ IZMJENE​ ​ OPĆIH​ ​ UVJETA​ ​ I ​ ​ OSTALE​ ​ ODREDBE

11.1.​ ​ Pravo​ ​ na​ ​ izmjene​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Prodavatelj​ ​ zadržava​ ​ pravo​ ​ izmijeniti​ ​ ove​ ​ Opće​ ​ uvjete​ ​ bez​ ​ prethodne​ ​ najave.​ ​ Korisnici​ ​ su dužni​ ​ prilikom​ ​ svakog​ ​ korištenja​ ​ Internet​ ​ stranice,​ ​ te​ ​ posebno​ ​ usluge​ ​ Internet​ ​ trgovine
provjeriti​ ​ važeće​ ​ Opće​ ​ uvjete.

11.2.​ ​ Važenje​ ​ Općih​ ​ uvjeta

Za​ ​ online​ ​ kupovinu​ ​ važeći​ ​ su​ ​ Opći​ ​ uvjeti​ ​ na​ ​ snazi​ ​ u ​ ​ trenutku​ ​ narudžbe​ ​ proizvoda

11.3.​ ​ Rješavanje​ ​ sporova

Svi​ ​ sporovi​ ​ koji​ ​ mogu​ ​ nastati​ ​ temeljem​ ​ ovih​ ​ Općih​ ​ uvjeta​ ​ rješavat​ ​ će​ ​ se​ ​ pred​ ​ nadležnim sudom​ ​ u ​ ​ Zagrebu

11.4.​ ​ Kopiranje

Dokumenti​ ​ objavljeni​ ​ na​ ​ ovoj​ ​ web​ ​ stranici​ ​ smiju​ ​ se​ ​ kopirati​ ​ samo​ ​ u ​ ​ nekomercijalne​ ​ svrhe​ ​ i samo​ ​ za​ ​ individualnu​ ​ upotrebu,​ ​ te​ ​ uz​ ​ poštivanje​ ​ svih​ ​ autorskih​ ​ prava,​ ​ drugih​ ​ vlasničkih​ ​ prava i​ ​ svakog​ ​ navedenog​ ​ ograničenja​ ​ prava.

11.5.​ ​ Internet​ ​ stranice​ ​ trećih​ ​ osoba

Stranica​ ​ Prodavatelja​ ​ www.prodaja-bicikla.com​ ​ može​ ​ sadržavati​ ​ dokumente,​ ​ podatke, informacije​ ​ i ​ ​ poveznice​ ​ do​ ​ Internet​ ​ stranica​ ​ trećih​ ​ osoba.​ ​ Iste​ ​ internet​ ​ stranice​ ​ nisu​ ​ u vlasništvu​ ​ Prodavatelja,​ ​ Prodavatelj​ ​ nema​ ​ nadzor​ ​ nad​ ​ navedenim​ ​ dokumentima,​ ​ podacima, informacijama​ ​ ili​ ​ drugim​ ​ Internet​ ​ stranicama​ ​ te​ ​ se​ ​ u ​ ​ potpunosti​ ​ odriče​ ​ svake​ ​ odgovornosti, uključujući​ ​ ali​ ​ ne​ ​ ograničeno​ ​ na​ ​ točnost,​ ​ potpunost​ ​ i ​ ​ dostupnost​ ​ sadržaju​ ​ na​ ​ Internet stranicama​ ​ kreiranim​ ​ od​ ​ strane​ ​ trećih​ ​ osoba.​ ​ Prodavatelj​ ​ se​ ​ odriče​ ​ svake​ ​ odgovornosti​ ​ zbog bilo​ ​ kojeg​ ​ sadržaja​ ​ prikazanog​ ​ na​ ​ takvim​ ​ stranicama​ ​ trećih​ ​ osoba,​ ​ kao​ ​ i ​ ​ zbog​ ​ eventualnih proizvoda​ ​ ili​ ​ usluga​ ​ koji​ ​ su​ ​ se​ ​ stekli​ ​ putem​ ​ takvih​ ​ trećih​ ​ stranica.​ ​ Ovi​ ​ Opći​ ​ uvjeti​ ​ se​ ​ u ​ ​ slučaju korištenja​ ​ predmetnih​ ​ web​ ​ stranica​ ​ ne​ ​ primjenjuju​ ​ u ​ ​ bilo​ ​ koju​ ​ svrhu.​ ​ Posjet​ ​ tim​ ​ stranicama​ ​ u cijelosti​ ​ je​ ​ na​ ​ vlastiti​ ​ rizik​ ​ Korisnika​ ​ te​ ​
Prodavatelj​ ​ za​ ​ takvo​ ​ postupanje​ ​ Korisnika​ ​ ne​ ​ snosi nikakvu​ ​ odgovornost.

 

Način plaćanja

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

ax_jamstvomastercard_securecodeverified_by_visa

AmericanExpress50MasterCard50Maestro50Visa50

Plaćanje po primitku pošiljke

Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe do 400 kuna podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Internet bankarstvo

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte ili Fine.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

 

PBZ: HR7423400091116028711 | ZABA: 3723600001102183641

Dostava

Sve bicikle (osim modela na akciji) besplatno šaljemo na Vašu adresu!

Robu dostavljamo najkasnije u roku od 4 dana.

Kupac može i samostalno organizirati dostavu ili robu podići u našoj trgovini.

Svu robu iz našeg asortimana dostavljamo na cijelom području Republike Hrvatske.

Za robu vrijednosti manje od 400,00 kn dostava se naplaćuje 40,00 kn.

Besplatna dostava ne odnosi se na artikle koji su na akciji.

 

Narudžbe možete napraviti preko naše web košarice na stranici ili putem e-mail upita email hidden; JavaScript is required.